مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

انتشار جزئیات مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه کاشان

زمان ثبت‌نام و برگزاری، مدارک ضروری و جزئیات نحوه امتیازدهی مصاحبه آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه کاشان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، جزئیات اجرای مصاحبه دکتری سال ۹۶ دانشگاه کاشان به شرح ذیل می باشد:

داوﻃﻠﺒﺎن دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ۱۳۹۶ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺪ ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ از رﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۹۶/۳/۲ ﺗﺎ ۹۶/۳/۱۱ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ https://register.kashanu.ac.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶ آنﻫﺎ در رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻋﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﺳﻬﻤﯿﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ۷۰ درﺻﺪ و ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ، ۸۰ درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎبﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

*ﭘﺬﯾﺮش در ﮐﻠﯿﻪ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن اﻋﻢ از روزاﻧﻪ، ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) و ﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ۳۰% اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ۳۰% اﻣﺘﯿﺎزات آﻣﻮزﺷﯽ و ۴۰% ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول ۱ ﺗﺎ ۳) اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 • ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل ۱۳۹۶ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن
 • اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 • ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶
 • اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (آن دﺳﺘﻪ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۶/۶/۳۱ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺪل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۵/۱۱/۳۰ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ).
 • اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)

ﺗﺒﺼﺮه – داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﻣﺪارک ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۴ و ۵ ﻓﻮق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ).
 • ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
 • اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺮه زﺑﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
 • ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 • اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰۰۰۰ رﯾﺎل (ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن) ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻗﺒﻶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب «درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن» ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت-ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۹۰۶۵۷۲۵ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ۰۰۰۱۶۰۹۰۶۵۷۲۵۵۲ وارﯾﺰ و ﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﻦ آن را آﭘﻠﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. (ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻣﺤﻞﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ).

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

 • اﺣﺮاز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻋﻼﻣﯽ در دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره (۱) و (۲) آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوره دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 • ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و  در ردﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺑﻮده و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دریافت فایل جزئیات محاسبه امتیازات و جداول زمانبندی مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه کاشان

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

5
افزودن دیدگاه جدید

avatar
مهسا
مهسا

ریز نمرات و حتما میخوان؟؟

داوطلب۹۶
داوطلب۹۶

سلام
بنده هم جا موندم زنگ زدم گفتن فیش واریزی رو ب همراه مدارک و فرم ها روز مصاحبه با خودتون بیارید

نازنین
نازنین

باسلام
من برای دکترا دانشگاه کاشان پذیرفته شدم ولی نمیدونستم تو چه تاریخی باید ثبت نام اینترنتی کنم.که الان تاریخش گذشته.ولی فرم صلاحیت عمومی سنجشو پرداخت کردم.
الان باید چکار کنم تو ثبت نام اینترنتی ثبت نام کنم؟؟
میتونم مصاحبه شرکت کنم؟

محسن
محسن

سلام من برا مصاحبه به دانشگاه کاشان دعوت شدم. یادم رفته فرم ارزیابی تخصصی دانشگاه کاشان را پر کنم وثبت نام کنم میتونم مصاحبه شرکت کنم

سعیده
سعیده

سلام منم جا موندمحالا میتونم برای نصاحبه شرمت کنم یا نه لطفا جواب بدین