مدرسان شریف کنفرانس علمی بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت کتاب مصاحبه دکتری کارگاه استعداد تحصیلی دکتری 97 وکیلی نیکفال

آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷ پزشکی آزاد از اواخر بهمن ماه

ثبت نام کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۷، از ۲۴ بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ثبت‌نام و ارسال مدارک بصورت اینترنتی برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۷، از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و تا ۴ اسفند امسال ادامه خواهد داشت.

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۷/۲/۲۰ و ﺟﻤﻌﻪ ۹۷/۲/۲۱ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در دو روز ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ در دو روز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﺮ دو روز ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻧﻤﺮه ﻣﺸﺮوط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) و Web of Science ﻳﺎ PubMed ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۹)

 1. مدیریت دولتی گفت:

  ی بنده خدایی سراسرس دکتری ۹۷ رو ثبت نام نکرده رشتشم مدیریت دولتی هست ولی هدفش شرکت در کنکور آزاد دکتری ست… تو رو خدا یکی بگه باید چکار کنه آیا آزاد جدا ثبت نام میکنه؟

  • شیرین گفت:

   سلام.هرچه سریعتر فرم موجود در دفترچه را پرینت بگیره به همراه دو قطعه عکس و کپی شناسنامه تکمیل و ارسال کنه به آدرس سنجش واحد کرج. آدرسش اومده توی همین سایت بگردید بخشی که فراخوان ثبت نام مجدد داده اواخر آذرماه.
   انشالله که قبول میکنند. منم چند روز پیش فرستادم و منتظرم تماس بگیرند.

 2. شیرین گفت:

  سلام. هیچی معلوم نیس ، انتظار میره ۱۵ دی ماه بعد سنجش زحمت اطلاعیه را حداقل بکشه

 3. پژمان گفت:

  سلام
  آیا ازاد و دولتی ازمونش جدا برگزار میشه پارسال بخاطر نداشتن نمره زبان کارت شرکت در جلسه برام صادر نشد پول ثبت نامم برنگشت

 4. طنین گفت:

  با سلام میشه بفرمائید تکمیل ظرفیت دکتری سراسری کی اعلام میشه؟

درج نظر