در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته ریاضی – ریاضی محض به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  آنالیز ریاضی 1

– جبر خطی

– جبر 1

  دروس کارشناسی ارشد :

– ریاضی محض شامل جبر پیشرفته

– آنالیز حقیقی 1