در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته نانو فیزیک به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– فیزیک پایه 1 و 2 و 3 ( شامل کل کتاب فیزیک هالیدی آخرین ویرایش )

  دروس کارشناسی ارشد :

– مکانیک کوانتومی پیشرفته

– الکترودینامیک

– مکانیک آماری پیشرفته 1

– مبانی نانو تکنولوژی