در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته بیوشیمی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  بیوشیمی

– بیوفیزیک

– میکروبیولوژی

– ژنتیک

– سلولی و مولکولی

  دروس کارشناسی ارشد :

– ساختار ماکرو مولکول های زیستی

– آنزیم شناسی

– متابولیسم و روش های بیو شیمی