در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته زمین شناسی – آب شناسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  زمین شناسی ایران

– سنگ شناسی

  دروس کارشناسی ارشد :

– هیدروژئولوژی پیشرفته

– هیدرولیک آب های زیرزمینی