در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته زیست شناسی – سلولی و مولکولی  به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  بیوشیمی

– بیوفیزیک

– میکروبیولوژی

– ژنتیک

– سلولی و مولکولی

  دروس کارشناسی ارشد :

– زیست شناسی سلولی پیشرفته

– ساختار DNA ها و همانند سازی

– رونویسی و ترجمه همزمان

– تنظیم بیان ژن