در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته زیست شناسی – میکروبیولوژیبه شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  بیوشیمی

– میکروبیولوژی

– ژنتیک

– زیست شناسی سلولی و مولکولی

  دروس کارشناسی ارشد :

– فیزیولوژی میکروارگانیزم ها

– اکولوژی میکرو ارگانیزم ها

– ژنتیک پرکاریتو ها

– ویروس شناسی پیشرفته