در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته ژئوفیزیک – گرانی سنجی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

–  فیلتر های دیجیتال

– گرانی سنجی

– اکتشافات گرانی سنجی

– ژئودزی فیزیکی