در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته زیست شناسی – سلولی تکوین گیاهی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  فیزیولوژی

– سلولی و تکوینی و تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی – تشریح – ریخت زایی و اندام زایی

  دروس کارشناسی ارشد :

– تشریح گیاهان آوندی

– سلول شناسی و بافت شناسی  پیشرفته

– زیست شناسی تکوینی گیاهی