صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری/گروه فني و مهندسي/مهندسی نفت/مخازن هیدروکربوری/ضرایب دروس آزمون دکتری نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری