در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  مهندسی مخزن

– شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

– جریان سیال در محیط های متخلخل

  دروس کارشناسی ارشد :

– چاه آزمایی پیشرفته