مجموعه دکتری نانو شیمی دارای 4 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         نانو شیمی نظری

–         نانو فناوری پلیمر

–         نانو مواد معدنی

–         سوپرا مولکول