مجموعه دکتری نانو فیزیک دارای گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         نانو فیزیک محاسباتی

–         علوم و فناوری نانو ( نانو مواد )

–         علوم و فناوری نانو ( نانو الکترونیک )