مجموعه دکتری فیزیک ( همه گرایش ها به جز فوتونیک ) دارای  گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         حالت جامد

–         ذرات بنیادی

–         اتمی و مولکولی

–         هسته ای

–         گرانش

–         کیهان شناسی

–         ماده چگال

–         اتمی و مولکولی در زمینه لیزر

–         اتمی و مولکولی در زمینه اپتیک

–         اختر فیزیک

–         فیزیک نجوم

–         جو سیاره ای

–         فیزیک خورشید

–         فیزیک پلاسما

–         لیزر