دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای سیاسی

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

2

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

4

اقتصاد سلامت

علوم اقتصادی

5

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

6

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

7

جامعه شناسی(سیاسی)

علوم اجتماعی

8

کیفری و جرم شناسی

حقوق جزا

9

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

10

اندیشه سیاسی

علوم سیاسی

11

مسائل ایران

علوم سیاسی

12

فناوری اطلاعات

مدیریت

13

سیاست گذاری علم و فناوری

مدیریت

14

استراتژیک

مدیریت

15

تحقیق در عملیات

مدیریت

16

منطق

فلسفه

17

فلسفه علم

فلسفه

18

حکمت متعالیه

فلسفه

19

حکمت مشا

فلسفه

20

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

21

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

22

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

23

باستان شناسی

باستان شناسی

24

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

25

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

تکتونیک

زمین شناسی

3

شیمی فیزیک

شیمی

4

شیمی آلی

شیمی

5

شیمی تجزیه

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

8

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

9

بیوشیمی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

10

ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

11

بیوفیزیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

12

آمار

آمار

13

ریاضی محض

ریاضی

14

ریاضی کاربردی

ریاضی

15

فیزیک

فیزیک

16

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

نانوبیوتکنولوژی

 (ریز زیست فناوری)

17

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

راه و ترابری

مهندسی عمران

9

مهندسی آب

مهندسی عمران

10

برنامه ریزی حمل و نقل

مهندسی عمران

11

محیط زیست

مهندسی عمران

12

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

13

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

14

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

15

ائرودینامیک

مهندسی هوا- فضا

16

سازه های هوایی

مهندسی هوا- فضا

17

استخراج

مهندسی معدن

18

فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن

19

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

20

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

21

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

22

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

23

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

24

مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی

25

بیوتکنولوژی محیط زیست

مهندسی شیمی

26

نانومواد

مهندسی فناوری نانو

27

نانوالکترونیک

مهندسی فناوری نانو

28

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

محیط زیست- آلودگی های محیط زیست

محیط زیست

1

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

2

میوه کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

3

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

4

صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

5

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

6

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

7

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

8

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

9

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

10

ترویج کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

11

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

12

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

13

جنگل داری و اقتصاد جنگل

جنگل داری

14

تکثیر و پرورش

شیلات

15

فراوری محصولات شیلاتی

شیلات

16

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

17

 

رشته های گروه هنر دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

عمران- مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت پروژه و ساخت- معماری

1

معماری

معماری

2

طراحی شهری-شهرسازی-نظریه شهرسازی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی

3

پژوهش هنر

پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

4

 

رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آمار زیستی

آمار زیستی

1

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت

2

انگل شناسی پزشکی

انگل شناسی پزشکی

3

ایمنی شناسی پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

4

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

5

ژنتیک پزشکی

ژنتیک پزشکی

6

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

7

فیزیولوژی

فیزیولوژی

8

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

9

ویروس شناسی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

10

بهداشت باروری

بهداشت باروری

11

زیست فناوری پزشکی

زیست فناوری پزشکی

12

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

13

علوم تشریحی

علوم تشریحی

14

پرستاری

پرستاری

15

بهداشت محیط

بهداشت محیط

16

باکتری شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

17

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

18

قارچ شناسی پزشکی

قارچ شناسی پزشکی

19

 

رشته های گروه زبان دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان فرانسه

زبان فرانسه

3

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

4

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2