//رشته های دکتری دانشگاه تهران

مدرسان شریف

استاد وکیلی

رشته های دکتری دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیای سیاسی

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

2

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

4

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

5

اقتصادسنجی

علوم اقتصادی

6

اقتصاد پولی

علوم اقتصادی

7

اقتصاد

علوم اقتصادی

8

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

9

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

10

تاریخ ایران پیش از اسلام

تاریخ

11

جامعه شناسی(اقتصادی و توسعه)

علوم اجتماعی

12

جامعه شناسی(فرهنگی)

علوم اجتماعی

13

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران)

علوم اجتماعی

14

جامعه شناسی(توسعه روستایی)

علوم اجتماعی

15

جمعیت شناسی

علوم اجتماعی

16

حقوق عمومی

حقوق عمومی

17

جزا و جرم شناسی

حقوق جزا

18

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

19

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

20

روابط بین الملل

علوم سیاسی

21

سیاست گذاری عمومی

علوم سیاسی

22

اندیشه سیاسی

علوم سیاسی

23

جامعه شناسی سیاسی

علوم سیاسی

24

مسائل ایران

علوم سیاسی

25

مطالعات اروپا

علوم سیاسی

26

مطالعات امریکای شمالی

علوم سیاسی

27

مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز

علوم سیاسی

28

مطالعات خاورمیانه

علوم سیاسی

29

مطالعات منطقه ای

علوم سیاسی

30

مدیریت

مدیریت

31

دولتی

مدیریت

32

فناوری اطلاعات

مدیریت

33

سیاست گذاری علم و فناوری

مدیریت

34

مالی

مدیریت

35

منابع انسانی

مدیریت

36

تولید و عملیات

مدیریت

37

تحقیق در عملیات

مدیریت

38

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

39

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت

40

مدیریت رسانه ای

مدیریت

41

حسابداری

حسابداری

42

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

43

فلسفه دین

فلسفه

44

فلسفه محض

فلسفه

45

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه

46

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

47

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

48

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

49

مدیریت آموزش عالی

آموزش عالی

50

اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

آموزش عالی

51

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

52

علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

53

سنجش آموزش

سنجش و اندازه گیری

54

محیط زیست- برنامه ریزی

محیط زیست- برنامه ریزی

55

کسب و کار

کارآفرینی

56

سازمانی توسعه

کارآفرینی

57

فناوری

کارآفرینی

58

آینده پژوهی

آینده پژوهی

59

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

60

علوم قرآنی- مدرسی معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

61

مدرسی الهیات

الهیات و معارف اسلامی

62

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

63

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات

64

کلام

کلام

65

فقه شافعی

فقه شافعی

66

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

67

 

رشته های گروه علوم انسانی پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

حقوق عمومی

حقوق عمومی

1

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

2

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

3

مالی

مدیریت

4

تولید و عملیات

مدیریت

5

تحقیق در عملیات

مدیریت

6

مدیریت رسانه ای

مدیریت

7

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت

8

حسابداری

حسابداری

9

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

سنگ شناسی رسوبی

زمین شناسی

1

پترولوژی

زمین شناسی

2

شیمی فیزیک

شیمی

3

شیمی آلی

شیمی

4

شیمی تجزیه

شیمی

5

شیمی معدنی

شیمی

6

شیمی کاربردی

شیمی

7

پلیمر

شیمی

8

هواشناسی

هواشناسی

9

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

10

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

11

بیوسیستماتیک جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

12

سلولی و تکوینی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

13

سلولی و ملکولی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

14

بیوشیمی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

15

میکروبیولوژی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

16

بیوفیزیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

17

ریاضی محض

ریاضی

18

ریاضی کاربردی

ریاضی

19

نانو فیزیک محاسباتی

نانو فیزیک

20

فیزیک

فیزیک

21

لرزه شناسی

ژئوفیزیک

22

زلزله شناسی

ژئوفیزیک

23

الکترومغناطیس

ژئوفیزیک

24

گرانی سنجی

ژئوفیزیک

25

نانوشیمی (سوپرامولکول)

نانوشیمی

26

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

27

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک

28

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

هوش ماشین و رباتیک

مهندسی برق

6

سازه

مهندسی عمران

7

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

8

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

9

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

10

راه و ترابری

مهندسی عمران

11

سازه های دریایی

مهندسی عمران

12

مهندسی آب

مهندسی عمران

13

مدیریت ساخت

مهندسی عمران

14

محیط زیست

مهندسی عمران

15

ژئودزی

مهندسی عمران- نقشه برداری

16

فتوگرامتری

مهندسی عمران- نقشه برداری

17

سنجش از دور

مهندسی عمران- نقشه برداری

18

(GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی عمران- نقشه برداری

19

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

20

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

21

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

22

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

مهندسی هوا- فضا

23

اکتشاف

مهندسی معدن

24

فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن

25

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر

26

منابع آب

مهندسی محیط زیست

27

آلودگی هوا

مهندسی محیط زیست

28

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

29

بیومتریال

مهندسی پزشکی

30

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

31

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

32

معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر

33

(IT)فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر

34

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

35

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

36

بیوتکنولوژی محیط زیست

مهندسی شیمی

37

نانومواد

مهندسی فناوری نانو

38

نانوالکترونیک

مهندسی فناوری نانو

39

(IT)مهندسی

(IT)مهندسی

40

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

محیط زیست

محیط زیست

1

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

2

انرژی در کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

3

فیزیولوژی و اصلاح میوه

علوم باغبانی و فضای سبز

4

گیاهان زینتی

علوم باغبانی و فضای سبز

5

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای

علوم باغبانی و فضای سبز

6

فیزیولوژی پس از برداشت

علوم باغبانی و فضای سبز

7

بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی

علوم باغبانی و فضای سبز

8

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

9

سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

10

بیولوژی و آناتومی چوب

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

11

صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

12

صنایع خمیر و کاغذ

بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ

13

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

14

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

16

فیزیولوژی دام

علوم دامی

17

تغذیه نشخوارکنندگان

علوم دامی

18

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

19

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

20

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

21

منابع آب

علوم و مهندسی آب

22

هواشناسی کشاورزی

هواشناسی کشاورزی

23

اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

زراعت- اصلاح نباتات

24

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

25

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

26

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

27

علوم علف های هرز

زراعت- اصلاح نباتات

28

مهندسی تولیدات گیاهی

زراعت- اصلاح نباتات

29

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

30

آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

31

توسعه کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

32

فیزیولوژی و سم شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

33

اکولوژی کنترل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

34

بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

35

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

36

بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی و بیماری های ویروسی و گیاهی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

37

جنگل داری و اقتصاد جنگل

جنگل داری

38

تکثیر و پرورش

شیلات

39

علوم مرتع، مرتعداری

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

40

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

41

 

رشته های گروه هنر دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

شهرسازی اسلامی

شهرسازی

2

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های کوچک

بیماری های داخلی دام های کوچک

3

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

4

رادیولوژی دامپزشکی

رادیولوژی دامپزشکی

5

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

6

بهداشت و بیماریهای طیور

بهداشت و بیماریهای طیور

7

بهداشت آبزیان

بهداشت آبزیان

8

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

9

بهداشت خوراک دام

بهداشت خوراک دام

10

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

11

انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

12

باکتری شناسی

باکتری شناسی

13

ویروس شناسی

ویروس شناسی

14

قارچ شناسی

قارچ شناسی

15

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

16

سم شناسی

سم شناسی

17

فیزیولوژی

فیزیولوژی

18

 

رشته های گروه زبان دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

ادبیات زبان فرانسه

زبان فرانسه

3

آموزش زبان روسی

زبان روسی

4

آموزش زبان آلمانی

زبان آلمانی

5

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

6

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

7

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی

8

 

رشته های گروه زبان پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3

 

 

رشته های دکتری دانشگاه تهران
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۱-۲-۱ ۰۹:۳۴:۳۸ +۰۴:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱|ظرفیت دانشگاه ها|۳۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
leila
leila

با سلام
من دانشجوی سال آخر رشته مدیریت آموزشی هستم درحال نوشتن پایان نامه هستم کنکور دکترا شرکت کردم میشه مقاله ندارم میشه منو راهنمایی بفرمایید؟
باتشکر

شیلان
شیلان

با سلام .من فارغ التحصیل ارشد اقتصاد هستم میخواستم بدونم برای دکتری دانشگاه تهرن چه رتبه ای دعوتبه مصاحبه میشن ؟ من دوتا مقاله علمی پژوهشی دارم که یکیش تودانشگاه تهران چاپ شده

سارا
سارا

با سلام
من مدرک ارشد فیزیک حالت جامد تجربی دارم و در زمینه نانو کار کردم، دوست دارم دکتری تو رشته ای غیر از فیزیک شرکت کنم، میشه راهنماییم کنید چه رشته ای میتونم شرکت کنم و برام مناسب هست؟
ممنون

نرگس
نرگس

سلام. بنده ترم چهار کارشناسی ارشد حقوق هستم. شهریور سال 95 دفاع میکنم. معدلم بالای 17 و نفرسوم ورودی خود هستم. می تونم بدون آزمون برای دکترا شرکت کنم؟

نرگس
نرگس

سلام. بنده ترم چهار کارشناسی ارشد حقوق هستم. شهریور دفاع میکنم. معدلم بالای 17 و نفرسوم ورودی خود هستم. می تونم بدون آزمون برای دکترا شرکت کنم؟

فریبا رحیمی
فریبا رحیمی

با سلام وخسته نباشید
پذیرش دکتری فیزیولوژی

زهرا
زهرا

سلام
کدام دانشگاه ها محدودیت سنی برای پذیرش دکتری بدون آزمون دارند؟من به تازگی از کارشناسی ارشد تربیت بدنی پیام نور فارغ التحصیل شده ام با معدل بالای 17.می توانم دکتری بدون آزمون شرکت کنم؟در کدام دانشگاه ها.سنم بالای 30 سال است
ممنون

ف
ف

با سلام.
دوستان من دكتري رشته زراعت فيزيولوژي دانشگاه سراسري شركت كردم ولي جزوه يا منابع خاصي ندارم اگه جزوه اي داريد كه واسم مفيد باشه، با توجه به وقت كمي كه باقيه تا زمان كنكور، ممنون ميشم كمكم كنيد. باتشكر

saeed
saeed

با سلام ارشد فیزیولوژی هستم میخواستم بدونم میتونم در ازمون دکترا اپید شرکت کنم

mehrzad
mehrzad

خوب چرا ظرفیت پذیرش 93 رو ننوشتین؟؟؟؟؟
میشه بدونم تهران امسال چند نفر تخصص بهداشت ابزیان(phd دامپزشکی)میگیره.
مرسی

پریسا
پریسا

salam.mishe lotfan begin konkure 93 ba che rotbei mitunam daneshgah tehran-amirkabir-sharif ghabul sham mamnun.

مریم
مریم

با سلام دوباره ّدکتری بدون ازمون دانشگاه تهران چه شرایطی داره؟

سلام
لینک مربوطه در صفحه دکتری بدون آزمون در منوی سمت راست سایت قرار داد.

مریم
مریم

سلام ،من کارشناس ارشد فلسفه و کلام هستم میخواستم ببینم می تونم بدو مقاله پژوهشی پردیس دانشگاه تهران قبول بشم اگر انشاء الله کنکور قبول بشم.زبان انگلیسی بایدحتماتافل یا دیگر سطح ها رو داشته باشیم ؟مرسی

سلام
بله می توانید. می بایست معلومات علمی خوبی داشته باشید.
سطح زبان خیلی بالا نیاز نیست.

محمد سعید حمیدی
محمد سعید حمیدی

سلام من دانشجوی مدیریت بازراریابی درمقطع دکترادر کشور هند مشغول به تحصیل می باشم می خواهستم جهت انتقال به دانشگاه تهران راهنمایی فرمائید چه کاری انجام بدهم از لطف شما بسیار متشکرم

سلام
به سایت وزارت علوم مراجعه فرمایید. با تشکر.

فاطمه
فاطمه

با سلام ، من ترم 4 دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته کتابداری هستم و رتبه اول در طی این دو سال بوده ام و در دوره کارشناسی هم رتبه اول فارغ التحصیل شده ام . الان پایان نامه دارم ولی هنوز به مرحله پذیرش مقاله نرسیده ام ممکنه بنده را راهنمایی بفرمایید می تونم الان برای دوره دکترای بدون آزمون شرکت کنم .درصورت امکان کدام دانشگاه ؟

saber
saber

لطفادانشگاههای دارای تخصص دام بزرگ و ظرفیت انها را برایم بفرستید

فضا
فضا

با سلام خواهشمندم ظرفیت دکتری بیوشیمی دانشگاه تهران را همراه با ظرفیت تکمیلش در سال 1392 رو اعلام کنید برایم
باتشکر

فرزاد
فرزاد

با سلام
معدل من 16.98 در رشته معدن دانشگاه یزد است ، از شرط معدل بالای 17 می توانم برای دکتری بدون آزمون استفاده کنم؟

سلام
ایین نامه تغییر یافته است و مهم این است که جز سه نفر اول ورودی خود باشید.

ملیحه اسفندیار
ملیحه اسفندیار

با سلام. بنده دبیر تربیت بدنی اسلامشهر (شهرستانهای استان تهران)می باشم و معدل کارشناسی ارشد بنده بالای ۱۸ و از دانشجویان رتبه برتر ورودی خود هستم. میخواستم بدانم که در رشته مدیریت ورزشی پذیرش دانشجوی دکترا دارید؟

MELINA
MELINA

salam man modelam 16/77 hastesh payannamam 19/80 va maghale isi daram mitonam sabtenam konam baraye phd

سلام
بله.

مهدوی
مهدوی

سلام
زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون کی هست؟ آیا هر دانشگاه جدا ثبت نام می کند یا مثل آزمون سراسری به طور کلی انجام می شود؟ و آیا یک مقاله علمی پژوهشی کفایت می کند یا تعداد بیشاری نیاز است؟

سلام
فعلا زمان اعلام نشده است و می بایست جز سه نفر اول معدل ورودی خود باشید و دارای دو مقاله علمی پژوهشی.

سارا
سارا

سلام زمان ثبت نام دکتری بدون ازمون کی هست؟

سلام
هنوز اعلام نشده است.

محمد
محمد

با سلام
من فارغ التحصیل سال 84 هستم یک مقاله علمی پژوهشی دارم بعلاوه چند طرح علمی پژوهشی هم دارم و فارغ التحصیل رتبه اول ورودی خودم با معدا 17.7 هستم میتونم بدون آزمون دکتری بخونم؟
ممنون

سلام
بله می توانید. البته برخی دانشگاه ها شرایطی دارند که به شما نمی خورد . صفحه دکتری بدون آزمون در منوی سمت راست سایت را ببینید.

دوست
دوست

سلام
آیا تمام دانشکده های دانشکاه تهران که دوره دکتری دارند، دکتری بدون کنکور برای استعدادهای درخشان می گیرند یا این که فقط برخی از اونها پذیرش بدون کنکور دارند؟
باسپاس

سلام
سال های گذشته که تقریبا همه آنها داشته اند.

نسیم
نسیم

با سلام.من کارشناسی ارشد کتابداری دارم با معدل 17.73 و 2 مقاله پژوهشی.میخواستم بدونم چه شرایطی برای دکتری بدون آزمون نیاز هست. با سپاس.

سلام
صفحه دکتری بدون آزمون در منوی سمت راست سایت را ببینید.

aliyousefi
aliyousefi

salam.doctoraye reshteye modiriyat bazargani pooli dar kodam daneshgaha baraye sale 92 sabte nam mikonan?

سلام
فعلا که پذیرشی در هیچ یک از دانشگاه ها نداشته ایم.

Ab85
Ab85

باسلام من دانشجوی کارشناسی ارشد عمران اب دانشگاه ازاد تهران مرکز هستم،و شاگرد اول ورودی های 91هستم +معدل کل 18.50+
1مقالهISIو 4مقاله در کنفرانس و سمینارهای داخلی دارم و فعلااز پایان نامم دفاع نکردم .میخاستم بدونم که من شرایط پذیرش بدون ازمون رو دارم یا نه؟

سلام
اگر یک مقاله علمی پژوهشی هم از پایان نامه خود تهیه کنید بله.

الهه
الهه

سلام
هزينه تحصيل در رشته زبانشناسي همكاني در دانشكاه تهران جقدر ميشود؟

خورشیدی
خورشیدی

سلام
پس دکتری بدون آزمون سال 92 چی؟ هنوز اعلام نشده؟

سلام
خیر. هنوز اعلام نشده است.

محمود
محمود

با سلام
ممنون از زحماتتون
میشه لطفا اگه امکان داره تعداد پذیرفته شده گان تو رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی رو هم درح کنید
با تشکر

سلام
اینجا را ببینید
http://phdtest.ir/1391/02/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-91/

farhad
farhad

–lotf konid vase man akhbar va etelaaate marbot be azmone doktori ro beferestid

—–

با تشکر از توجه شما لطفا از صفحه عضویت خبرنامه استفاده کنید.