دانشگاه خوارزمی تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه خوارزمی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

4

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

5

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

6

مدیریت

مدیریت

7

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

8

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

9

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

10

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

11

مشاوره

مشاوره و راهنمایی

12

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه خوارزمی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی

1

شیمی فیزیک

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

4

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

5

سلولی و تکوینی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

6

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

7

سلولی و تکوینی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

8

ریاضی محض

ریاضی

9

ریاضی کاربردی

ریاضی

10

فیزیک

فیزیک

11

 

رشته های گروه زبان دانشگاه خوارزمی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3