بر اساس مصوبه ۵۵۶ شورای گسترش، پذیرش داوطلبان در رشته امتحانی مدرسی معارف اسلامی  منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی بندهای 1 تا 5 و شرایط زیر می باشد :

کانال تلگرام دکتری

1 ) دانشنامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

2 ) مدرک سطح سه حوزه علمیه

3 ) گواهی خبرگان بدون مدرک ( مرتبه مربی ) مورد تأیید مراجع ذیصلاح

4 ) مربیان رسمی گروه معارف اسلامی ( اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی ) با تأیید معاونت امور دفاتر ، اساتید و مبلغان

5 ) حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش پنج گانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.

6 ) حداکثر سن 40 سال

تبصره: اعضاي رسمي هيأت علمي گروه هاي معارف اسلامي و اساتيد حق التدريس گروه هاي معارف اسلامي به شرط داشتن گواهينامه
تدريس 3 ساله از معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (مشروط بر اينكه در 2 ترم گذشته تدريس مجاز داشت هاند) نسبت به شرط
مذكور، مستثني مي باشند.
تذكر مهم: داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته شوند لازم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت www.Asatid.org و ارسال مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها اقدام نمايند. بديهي است
عدم ثبت نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي گردد.