در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم ارتباطات به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– روزنامه نگاری

– مطالعات رسانه های جمعی

  دروس کارشناسی ارشد:

– نظریه های ارتباطات و فرهنگ

– روش های پژوهش در علوم ارتباطات