در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته برنامه ریزی درسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  آمار و روش تحقیق ( کمی ، کیفی ، آمیخته )

– نظریه های برنامه ریزی درسی

  دروس کارشناسی ارشد :

– نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس