در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته  ژئومورفولوژی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–   روش تحقیق در جغرافیا

  دروس کارشناسی ارشد:

– ژئومورفولوژی ایران

– دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی