در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته سنجش و اندازه گیری به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  آمار و اصول روان سنجی

  دروس کارشناسی ارشد :

– روش تحقیق ( کمی ، کیفی ، آمیخته )

– نظریه ها و روش های اندازه گیری و ارزیابی IRT