در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته فلسفه تعلیم و تربیت به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

  دروس کارشناسی ارشد :

– نظریه های تربیتی مکاتب فلسفی

– تاریخ اندیشه های تربیتی در ایران و جهان