در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مددکاری اجتماعی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  مسائل و آسیب های اجتماعی

  دروس کارشناسی ارشد :

–  نظریه ها و روش های مددکاری اجتماعی

– مدیریت و برنامه ریزی اجتماعی