مواد امتحانی و ضرایب آنها در آزمون دکترای سراسری جغرافیای سیاسی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

– زبان انگلیسی با ضریب 2

– استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس تخصصی  با ضریب 4 شامل :

دروس کارشناسی :

– روش تحقیق در جغرافیا

دروس کارشناسی ارشد:

-اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

-نظریه های جغرافیای سیاسی