آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش های زیر است:

کانال تلگرام دکتری

– تغییرات آب و هوایی

– آب و هواشناسی کشاورزی

– آب و هواشناسی ماهواره ای

– آب و هواشناسی شهری

– آب و هواشناسی دیرینه

– آب و هواشناسی سینوپتیک

– مخاطرات آب و هوایی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) را گردآوری نماییم.