مجموعه دکتری روان شناسی دارای گرایش های نظیر گرایش های زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         روان شناسی عمومی

–         روان شناسی بالینی

–         روان شناسی سلامت

–         علوم اعصاب شناختی