مجموعه دکتری علوم ارتباطات دارای 2 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         علوم ارتباطات

–         فرهنگ و ارتباطات