‫ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ در سال جاری در رشته های بسیاری دانشجوی بورسیه می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست و بنابر اطلاع سازمان سنجش آموزش کشور،  شرایط ‫ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ که در سال جاری پذیرفته شدگان بسیاری از رشته ها را بورس می نماید به شرح زیر است:

 

 

‬ ﭘﺬﻳﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ اﻣﺘﻴﺎزات اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬

‬ ۱- ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨ‪ا‬وری ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 14 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ‬

‫۲- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮنی چهل ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫۳- ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه.

‬ ۴- داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد.

‬ ‫۵- ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ.

‬ ‫۶- ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ.

‬ ۷- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ

 

به گزارش پی اچ دی تست ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

‬ ۱- ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

۲- ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر.

‬ ۳-اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ‬

‫۴- دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ (وﻳﮋه ﺑﺮادران)

‫۵- ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح).

‫۶- ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

‬ ‫۷- داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ

 

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ پذیرش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬:

• ‬ ‫داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻌﺪل ﻻزم را در آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

‬ • ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

‬ ‫• ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14 در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ‬

 

ﺗﻌﻬﺪات:

‬ ‫•‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت آﻣﻮزش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ‬ ‫•

داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ و ﻫﺮﻧـﻮع‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

‬ • داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ‬ ‫• اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮده و ﭘﺲ‬ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

‬ ﺗﺬﻛﺮات: ‬

•‬ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫• اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻜﺎری در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.