‫ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ در سال جاری در رشته های بسیاری دانشجوی بورسیه می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست و بنابر اطلاع سازمان سنجش آموزش کشور،  شرایط ‫ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ که در سال جاری پذیرفته شدگان بسیاری از رشته ها را بورس می نماید به شرح زیر است:

 

 

‬ ﭘﺬﻳﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ اﻣﺘﻴﺎزات اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬

‬ ۱- ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨ‪ا‬وری ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 14 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ‬

‫۲- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮنی چهل ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫۳- ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه.

‬ ۴- داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد.

‬ ‫۵- ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ.

‬ ‫۶- ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ.

‬ ۷- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ

 

به گزارش پی اچ دی تست ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

‬ ۱- ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

۲- ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر.

‬ ۳-اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ‬

‫۴- دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ (وﻳﮋه ﺑﺮادران)

‫۵- ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح).

‫۶- ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

‬ ‫۷- داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ

 

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ پذیرش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬:

• ‬ ‫داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻌﺪل ﻻزم را در آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

‬ • ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

‬ ‫• ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14 در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ‬

 

ﺗﻌﻬﺪات:

‬ ‫•‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت آﻣﻮزش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ‬ ‫•

داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ و ﻫﺮﻧـﻮع‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

‬ • داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ‬ ‫• اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮده و ﭘﺲ‬ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

‬ ﺗﺬﻛﺮات: ‬

•‬ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫• اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻜﺎری در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اینستاگرام آزمون دکتری