مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

شرایط ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬

‫ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ در سال جاری در رشته های بسیاری دانشجوی بورسیه می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست و بنابر اطلاع سازمان سنجش آموزش کشور،  شرایط ‫ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ که در سال جاری پذیرفته شدگان بسیاری از رشته ها را بورس می نماید به شرح زیر است:

 

 

‬ ﭘﺬﻳﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ اﻣﺘﻴﺎزات اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬

‬ ۱- ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨ‪ا‬وری ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 14 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ‬

‫۲- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮنی چهل ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫۳- ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه.

‬ ۴- داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد.

‬ ‫۵- ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ.

‬ ‫۶- ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ.

‬ ۷- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ

 

به گزارش پی اچ دی تست ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﮔﺮوه ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

‬ ۱- ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

۲- ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر.

‬ ۳-اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ‬

‫۴- دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ (وﻳﮋه ﺑﺮادران)

‫۵- ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح).

‫۶- ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

‬ ‫۷- داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ

 

ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ پذیرش ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬:

• ‬ ‫داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻌﺪل ﻻزم را در آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎد در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

‬ • ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

‬ ‫• ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14 در دو ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ‬

 

ﺗﻌﻬﺪات:

‬ ‫•‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت آﻣﻮزش ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ‬ ‫•

داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ و ﻫﺮﻧـﻮع‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

‬ • داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ. ‬ ‫• اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﻴﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺒﻮده و ﭘﺲ‬ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

‬ ﺗﺬﻛﺮات: ‬

•‬ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

‬ ‫• اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻜﺎری در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سالار
سالار

رتبه های قبولی بجه ها هر که داره بگه

سحر به اقا پیام وبچه های دیگههههههههههههههههههه
سحر به اقا پیام وبچه های دیگههههههههههههههههههه

سلام
چیه قضیه این روانشناسی؟چی میپرسن لطفا بگیددددد

حقوقی
حقوقی

خانم نیلوفر میشه بگی با چه شماره ای تماس گ فتی که جواب دادند؟

نیلوفر
نیلوفر

برین سایت موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند، اونجا شماره اش هست

حقوقی
حقوقی

سلام من انتخاب اولم بورسیه بنیاد مستضعفان دانشگاه تربیت مدرسه. شغلم وکالته .فردا آخرین مهلته ثبت نامه خواهشا بفرمایید تعهد به خدمت یعنی اینکه من باید پروانه ام رو تودیع کنم؟ یا با وکالت منافات نداره؟ خواهشا ی شماره که منو راهنمایی کنن اعلام کنید

کنکوری
کنکوری

بچه هایی که بورسیه بنیاد شدن خواهش میکنم بیاید اینجا من خیلی سوال دارم
.نوشته 8 سال تعهد خدمت.یعنی چی؟من متاهلم و شرق کشور ساکنم ولی دانشگاه ارس دعوت شدم.خیلی دوره.میخواستم ببینم محل سکونتمون میشه باشیم یا خودشون انتخاب میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نیلوفر
نیلوفر

سلام من زنگ زدم پرسیدم گفتن ترجیحا محل خدمت هموم شهرمحل اقامته

حقوقی
حقوقی

خانم نیلوفر میشه بگی با چه شماره ای تماس گ فتی که جواب دادند؟

باران
باران

سلام بچه ها من از بورسیه های بنیاد تو تربیت مدرسم که بهمن پذیرفته شدم. لطفا با چشم باز این بورسیه رو انتخاب کنید ما که تا الان نفهمیدیم مزیت این بورسیه چیه بعد از پنج ماه به خاطر مسائل مالی دانشگاه هنوز اجازه انتخاب واحدم به ما نداده. محل خدمتم میتونین از رو هلدینگ های مرتبط با رشتتون که تو سایت بنیاد هست حدوداش رو ببینید. من که واقعا پشیمونم و تو این مدت خیلی اذیت شدم

نیلوفر
نیلوفر

یعنی همه دانشگاهها هم همینطوره؟ اگه مشکل مالی داره پس چرا دوباره بورسیه جدید اعلام کرده؟

لطفا یکی کمک کنه
لطفا یکی کمک کنه

در صورت پذیرش در بورس بنیاد ملی مستضعفان در مرحله دوم و ادامه ندادن مراحل بعدی بورس یعنی ازمایش و گزینش، شرایط به چه صورتی است. ایا فرد در بورس ب م رد می شود و می تواند انتخاب بعدیش برود یا نه؟ ممنون دوستان اگه جواب بدید.

لطفا یکی کمک کنه
لطفا یکی کمک کنه

لطفا پاسخ دهید به من

پریسا
پریسا

بچه ها تورو خدا جواب بدین به نظرتون بورسیه بنیاد خوبه؟ یا مثلا دانشگاه تهران رو بزنیم بهتره؟

م ج
م ج

باسلام بنیاد در رشته ما هم روزانه و هم پردیس را بورس می کند این به این معنی اینکه همه هزینه پردیس را پرداخت می کند؟

بورسیه
بورسیه

من اکثر انتخاب هام رو از بورسیه بنیاد زدم….برادرم سال گذشته قبول شد خیلی راضیه..

مهدی
مهدی

آقا یا خانم بورسیه
لطفا به داداشتون که پارسال قبول شدن بگو بیاد جواب این ملت رو بده
ممنون

اسماعیل
اسماعیل

با سلام لطفا موضوع های مورد نیاز بنیاد در رشته های علوم تربیتی را اعلام بفرمایید . با تشکر

اسماعیل
اسماعیل

باسلام و خسته نباشید . من فارغ التحصیل رشته فلسفه تعلیم و تربیت از مقطع کارشناسی ارشد هستم آیا می توانم در آزمون دکتری شما در یکی از رشته های مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ،روانشناسی تربیتی و یا برنامه ریزی درسی شرکت کنم ؟ با تشکر فراوان از سایت خوب شما

وحید محمدی
وحید محمدی

با سلام
خسته نباشید
من نفر اول آزمون دکتری هستم و خداروشکر همه شرایط عمومی و اختصاصی را مذکور شما را دارم میخواستم بدونم بعد از اتمام تحصیل محل انجام خدمت کجا می باشد؟…
با تشکر

مریم
مریم

من باهاشون تماس گرفتم، گفتند که در مورد روزانه کسانی قبول می شوند که رتبه شان در حد شبانه است و ما هزینه ی شبانه را برایشان به دانشگاه پرداخت می کنیم ولی در مدرکشان همان روزانه درج می شود.

سالار
سالار

به نظر من هر که رتبه اش خوبه قبوله

سلاممم
سلاممم

یعنی کسی که رتبش 1 شده و بورس بنیاد زده باشه اگر روزانه بورس قبول شه دانشگاه از بنیاد هزینه بورسو دریافت میکنه؟ یعنی به هیچ یک از کسانی که چه روزانه چه شبانه قبول بشن مستمری پرداخت نمیکنه؟

مهرداد
مهرداد

سلام. آقای محمدی میشه بگین رشتتون چیه؟

تارا
تارا

سلام،لطفاًموضوعات مورد نياز بنياد جهت پايان نامه در رشته هاي رياضي گرايش كد ورمز را بفرسستيد.
با تشكر

soroush
soroush

سلام
من دانشجوی ترم اخر کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت و شاگرد اول و دارای تعدادی مقالات isiو علمی پزوهشی هستم.
ایا شرایط عضویت در این نهاد و امکان استفاده از سهمیه برای ادامه در مقطع دکتری را دارم؟؟
لطفا راهنماییم کنید.

دارابی
دارابی

لطفا لیست رشته های مورد نظر را اعلام فرمایید
باتشکر فراوان