اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1391

کانال تلگرام دکتری

1391/06/26

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1391 مي‌رساند كه فهرست‌ اسامي‌ قبول‌شدگان‌ نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني روي سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

الف – تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان:
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب اسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دستآوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌‌شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد كه براي اطلاع از تاريخ ثبت نام و مدارك لازم براي ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به سايت اطلاع رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است كه درصورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، پذيرفته شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي سه‌شنبه 28/6/91 يا چهارشنبه 29/6/91 با توجه به شرايط وضوابط اعلام شده در ذيل براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي‌ ذيربط مراجعه نمايند.

ب – نكات قابل توجه:
1 ـ  عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
2ـ در گزينش نهايي هريك از رشته‌محل ها، با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و 30 درصد ظرفيت با رعايت مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اختصاص داده شده و گزينش براساس آن انجام گرفته است.
3 ـ با توجه به  ضوابط آزمون پذيرش نهايي داوطلبان با توجه به مصوبات مربوط و دستورالعمل ابلاغي از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با توجه به سهميه ثبت نامي ، نمره اوليه آزمون (80 درصد نمره كل آزمون و 20 درصد معدل تراز شده مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) با ضريب 1 و نمره مصاحبه اعلام شده از سوي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با ضريب 2 صورت پذيرفته است .
4ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده براي مصاحبه و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 17/7/91 قابل دسترسي خواهد بود.
5 ـ از آنجا كه تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» امكان پذير نمي باشد و ضمناً در حيطه وظايف اين سازمان نيز نمي‌باشد، لذا در اين خصوص درخواست هاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.

ج – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌:
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و اصل مدرك كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و معدل دوره كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) قيد شده‌ باشد و يك‌برگ‌ فتوكپي‌ آنها.
تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است كه‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/91 فارغ التحصيل مي‌شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/90 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مخصوص درج و پس از تأييد مسؤول ذي ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.
2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1391 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 92-1391 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.
1-6- معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي‌ يا وزارت‌ جهادكشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌هاي‌ انجام‌ شده، گواهي‌‌هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگان هاي‌ ذي ربط  به طور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش عالي‌ محل قبولي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگان هاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأييديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.
3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي پذيرد مي باشد .
4-6- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي يا موسسات آموزش عالي ذي ربط كدرشته‌محل هاي مندرج در جدول ذيل حذف شده و در اين كدرشته‌ها پذيرش دانشجو صورت نگرفته است.

 

كدرشته امتحاني
كدرشته محل
نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي
نام رشته امتحاني و گرايش
2347
3624
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري
مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
2204
2902
دانشگاه بوعلي سينا-همدان
مجموعه زمين شناسي گرايش اب شناسي
2301
3931
دانشگاه بوعلي سينا-همدان
مجموعه مهندسي برق گرايش الكترونيك
2354
3937
دانشگاه بوعلي سينا-همدان
مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
2372
3943
دانشگاه بوعلي سينا-همدان
مهندسي IT
2233
2494
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش محض (روزانه)
2233
2577
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش محض (شبانه)
2234
2613
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي (روزانه)
2234
2614
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش كاربردي زمينه رياضي فيزيك (روزانه)
2234
2656
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي (شبانه)
2234
2657
دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه رياضي گرايش كاربردي زمينه رياضي فيزيك (شبانه)
2221
2387
دانشگاه شهيد باهنركرمان
مجموعه زيست شناسي -علوم گياهي گرايش سيستماتيك گياهي
2247
2869
دانشگاه صنعتي شريف
علوم كامپيوتر
2331
3551
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي هوا – فضا گرايش آئروديناميك
2366
3831
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي هسته‌اي – شكافت گرايش راكتور
2368
3840
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي هسته‌اي -شكافت گرايش چرخه سوخت
2361
3930
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي شيمي گرايش مهندسي پليمر
2350
3667
دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل (غيرانتفاعي)
مجموعه مهندسي صنايع

د – تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌شده‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه در غير اين صورت، ضمن «كان‌لم‌ يكن» تلقي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
4- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاه‌ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1391 ابلاغ گرديده است تا از ثبت‌نام پذيرفته‌شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي به هر طريق ديگري غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5 ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6 ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌ يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
7 ـ به اطلاع داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1391 مي رساند كه مطابق ضوابط پذيرفته شدگان نهايي آزمون دكتري سال 1391 حتي در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولي، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1392 نخواهند بود . 
8 ـ لازم است به اطلاع كليه داوطلبان برسد كه اطلاعيه اين سازمان درخصوص تكميل ظرفيت و پذيرش دانشجو در برخي از رشته محل‌هاي جديد آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1391 در تاريخ 17/7/1391 از طريق سايت سازمان و هفته نامه پيك سنجش منتشر خواهد شد. بديهي است داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و در رديف قبول‌شدگان نهايي اعلام شده فعلي نمي‌باشند با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در اطلاعيه در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به انتخاب كد رشته محل‌هاي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني مجاز مربوط اقدام و آن را به ترتيب اولويت علاقه و براساس برنامه زماني مربوط در فرم انتخاب رشته الكترونيكي تكميل ظرفيت ثبت نمايند.
9 ـ با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/8/91 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند . بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 15/8/91 صورت پذيرد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org درميان بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور