///انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور امیرکبیر

مدرسان شریف

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون این دانشگاه را منتشر کرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی اطلاعیه ای لیست قبولی دکتری بدون کنکور خود را به شرح زیر اعلام کرد.

پذیرفته شدگان ممتاز دکترای 91 امیرکبیر

شماره پروندهنامنام خانوادگینام پدرنام رشته انتخابیسهميه پذيرش
2153علیرضاآذرهوشعیسیمهندسي عمران-مکانيک خاک و پي 
2070روزبهابرازیمرتضیریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
1293محمدابوالقاسم زادهغلامحسینمهندسی مکانیک 
1696احمداخوتعلي اصغرمهندسي شيمي 
2712مهدياخوت   
1417رضااسلامیمنصورمهندسي برق-قدرت 
1242علیرضااسلامی مجدقادرمهندسي دريا 
1535لیلااسماعیلیمحمدحسینمهندسي فن آوري اطلاعات 
1313عبدالعزیزاشرفیانحسینمهندسي برق-قدرت 
1607سجادافرائیمحمدمهندسي معدن-استخراج معدن 
1813نداافشممرادمهندسي شيمي 
2200نگارالوندی فرغلامرضامهندسی مکانیک 
1890وحیدبابااحمدیرستممهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 
1073سلمانباباييمحرمامار 
1319نگارباسره طارمسریکاظممهندسي شيمي 
1263میناباغانیغلامحسینمهندسي برق-مخابرات سيستم 
2677فاطمهباغبانیکرممهندسي پزشکي-بيومتريال 
1460هادیباقرزادهمحمدرضامهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري 
2140میثمبالیاباصلتمهندسي عمران -مهندسي اب 
1434مهدیبراتیبراتمهندسی برق-میکروالکترونیک 
1805اميربهمنيارحسينمهندسي شيمي 
1898احسانبهمیاریحسینمهندسي دريا 
1040ابوالفضلبیابانی راوندیعلی محمدمهندسي شيمي 
1962محمدپاک نهادمحسنمهندسی برق-میکروالکترونیک 
1725مسعودپدرامعليمهندسي دريا 
1101سید بابکپورپیغمبرمیر جعفرمهندسي فن آوري اطلاعاتبه شرط بورس
2176طیبهپورجعفر دوینبرات محمدشيمي کاربردي 
2521امیرمسعودپوررحیمیمحمدمهندسي پليمر-صنايع پليمر 
2041سانازتاجیکعباسمهندسي شيمي 
1800پرستوتقی خانیعزت اللهمهندسي برق-مخابرات ميدان 
1584زینبجباری مستحسنعلیرضامهندسي شيمي 
1812مرتضیجعفری کجورعبداللهمهندسي شيمي 
2634النازجلالي مقدممجيدشيمي کاربردي 
2335مریمحاجبیغلاممهندسي برق-مخابرات ميدان 
1704احسانحاجی زاده گستجمرتضیمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1592محدیثحسامیناصرمهندسي پليمر-صنايع پليمر 
1065سيداميرحسينيسيدرضامهندسي برق-قدرت 
1093امیرحسینحکمی والامحمد هادیمهندسي پزشکي-بيومتريال 
2687ماناحلواییمحمدمهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي-نانو تکنولوژی 
1278ياسينحيدرپورعليمهندسی مکانیک 
1659مجیدخدمتیرمضانمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1931حسنخسرویان عربفتح الهرياضي کاربردي-آنالیز عددی 
1859علیرضاخوش سعادتمحمدرضامهندسي برق-الکترونيک دیجیتال 
2600امیدخیاطعلی اکبرمهندسي هسته اي/شکافت-كاربردپرتوها 
1575راحلهداودی کهکیمحمدمهندسي پزشکي-بيوالکتريک 
1667حسیندست خوانعلیمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1870ابوذردولتیابراهیممهندسي عمران-مهندسي زلزله 
2367ذبیح الهذبیحی لهرمیعلیفيزيک 
1332تكتمذوقياصغرمهندسی کامپیوتر 
1832نسرینرامشهشکرالهمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1664نویدربیعیسید طهمهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 
1412احسانرحمانیمحمدمهندسي شيمي 
1965سید حبیب الهرحمتیسید مرتضیمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1215حامدرضائیعلی محمدمهندسي برق-کنترل 
 بابکرضائیاحمد  
2271احسانرضاييمحسنمهندسی مکانیک 
1973یاسمینرفیع نظریمنوچهرمهندسي عمران-مهندسي زلزله 
1221مهدیزارعیان جهرمیحیدرمهندسي برق-قدرت 
1652احسانزین الدینیغلامرضامهندسي شيمي 
1053آتناساجدینغلامعباسمهندسي برق-کنترل 
1797زینبسبعهقنبرریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
2301آزادهسپهوندیامیرخانمهندسي پزشکي-بيومتريال 
1849پریوشسلیمانیانعلی اصغرمهندسی مکانیک 
1448ارمينسلیمی بدرعلیمهندسی کامپیوتر 
1432مریمسلیمی فرداسفندیارمهندسي برق-کنترل 
1754سعیدسهمانیمهدیمهندسی مکانیک 
1375محمد رضاسیفی اسگ شهربهلولمهندسي عمران-سازه 
2610فريبرزشريفيان جزيعليمهندسي متالورژي و مواد 
1095احسانشفیعی لیراوی نژادغلامرضامهندسي متالورژي و مواد 
1169محسنشهروسوندغلامحسینمهندسي پليمر-صنايع پليمر 
1045ایمانشهیدی پور ساویزیمحمدمهندسي شيمي 
2197بهارهصادق الوعدعلیمهندسي معدن-اکتشاف معدن 
1104اسماعیلصادقی مرشتابراهیممهندسي متالورژي و مواد 
2073علیصادقیهحسینمهندسی هوافضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 
1655میثمصالح آبادیمرادفيزيک 
1498جعفرطاوسیعلی محمدمهندسي برق-کنترل 
1140عذراطبسیعلی اصغرمهندسي شيمي 
1850مریمطهماسبیرمضانریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری 
2097عليعاقليخيرالهمهندسي برق-قدرت 
1409مرجانعبدچیریعبدالرشیدمهندسي برق-الکترونيک دیجیتالبه شرط بورس
1379آتناعبدیعبدالرضامهندسی کامپیوتر 
1710فاطمهعبدیعلیرياضي کاربردي-آنالیز عددی 
1108هانیهعلی اکبری ابرناصرمهندسي برق-مخابرات ميدان 
1158یعقوبعلیپوریجمشیدمهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت 
1510ملیحهعمرانیحسینمهندسي هسته اي-گداخت هسته اي 
1470کاظمغضنفریپرویزمهندسی کامپیوتر 
1523محمد سعیدغفاریان مسلمیعلی اکبرمهندسي برق-مخابرات ميدان 
1271امیدغلامپورحسینمهندسي معدن-اکتشاف معدن 
2310هاجرفخاریان قممرتضیمهندسي شيمي 
1480علیفرج پور اودرجیحسینمهندسی مکانیک 
1478زهرافردوسیبهروزریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری 
1368ارغوانفرزادیحسینمهندسي پزشکي-بيومتريال 
2608امیرفرشباف گرانمایهمحمدحسینمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1109زهرافروزنده جونقانیعبدالحسینریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
 زهرهفلاحمحمدفيزيک 
 فرزانهقاسم خواه مشکلهمهدی  
 فاطمهقاسمینوروزعلیفيزيک 
1553محمدحسینقانیانمهدیمهندسي پليمر-صنايع پليمر 
2449محمودقربان زادهعباسمهندسی کامپیوتر 
2715عليقمريان   
1717میناقوی پورابوالقاسممهندسی کامپیوتر 
1513سید مهدیکاظمی تربقانseyed hamzeریاضی محض-هندسه 
1228ایوبکاوسیتوکلمهندسي برق-قدرت 
1087محمدعلیکرم بیگیصیدمحمدمهندسي شيمي 
2025سامانکرمانیفیروزمهندسي دريا 
1568مهساکشاورز هدایتیحسینمهندسي برق-مخابرات ميدان 
2655زینبکمالمرتضیمهندسي پزشکي-بيومکانيک 
1418وحیدکیوانفرعلیمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1999سعيدكاظمحسينرياضي کاربردي-آنالیز عددی 
2711شعلهكاظمي فرد   
1786امير حسنكريم زادهابوالقاسمشيمي کاربردي 
1829کریمگلزارقاسممهندسي شيمي 
1676فاطمهلسانیوسفمهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 
1882فاطمه ساداتماجدیمیرناصرمهندسي پزشکي-بيومتريال 
1804محمد هادیمتقی خضریعلیمهندسی کامپیوتر 
1996مهشیدمجدقنبرمهندسی کامپیوتر 
1632محسنمحرابیخیرالهفيزيک 
1642محسنمحرابيارسلانمهندسی هسته ای/شکافت-پرتوپزشکی 
1755فاضله الساداتمحسني صالحي منفردSeyed Aliرياضي کاربردي-آنالیز عددی 
2308مجیدمحمدیصفی الهمهندسي شيمي 
2398محبوبهمحمدی نصرآبادیمحمدمهندسي پليمر-صنايع پليمر 
1442آرمانمداححسنمهندسي عمران-مکانيک خاک و پي 
2187سحرمدنیمرتضیمهندسی کامپیوتر 
1622سید احمدمرتضویسید حسینمهندسي نفت-اكتشاف نفت 
1381فریبامرزپور شلمانینقیمهندسي شيمي 
1239امیرمسلمی وایقاناحمدمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
1955روستا کلیشمیمصطفیخیرالهمهندسي متالورژي و مواد 
1292میلادمعتمدیمحمدمهندسي پليمر-صنايع رنگ 
2078مریممعین فرعبدالرسولمهندسی هوافضا-آیرودینامیک 
1638شیماموسی خانیداودمهندسي پليمر-صنايع رنگ 
1308محسنمومنینبی الهمهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
2525محدثه ساداتمیرحسینیسید محمدمهندسی هوافضا-جلوبرندگی(پیشرانش) 
1495فاطمهمیرمحمدحسینیسیدمجدالدینمهندسي عمران -مهندسي اب 
1621رضاميهميابراهيممهندسي صنايع-مهندسي صنايع 
2177هادینصیریمحمد حسینمهندسي متالورژي و مواد 
1437محمد جوادنوردیعلیمهندسي برق-قدرت 
2006شقایقنیک زادسهرابفيزيک 
2131عیسینیک عهدعزیزمهندسی کامپیوتر 
1868مرتضینیکروانعبدالحمیدمهندسی عمران-محیط زیست 
1741الههواعظ پورسید منصورمهندسی کامپیوتر 
1485مصطفیوطنیقدرت اللهمهندسي شيمي 
1598خدیجههوشیاریاصغرشيمي کاربردي 
2607محمدیاراحمدیعبدالرسولریاضی محض-هندسه 
1914جلالیوسفیمحمدمهندسی مکانیک 
1889مريميوسفياردشيرشيمي کاربردي 
انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور امیرکبیر
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۱-۶-۲۸ ۰۹:۰۷:۵۷ +۰۴:۳۰۲۸ شهریور, ۱۳۹۱|دکتری استعداد درخشان|۱۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهتا
مهتا

نتایج پذیرفته شدگان ممتاز دکترای ۹3 امیرکبیر
اعلام شده؟
کسی میدونه

من
من

بايد بپذيريم كه هر كسي نميتواند ممتاز آنهم پذيرفته دانشگاه امير كبير باشد. پس بنابراين به جاي حسادت شما هم اگر ميتوانيد قبول شويد

ss
ss

برای جامعه علمی ولی بی ظرفیت کشور متاسفم

من
من

پس بايد براي جامعه غير علمي و يا كمتر علمي و بي ظرفيت كشور بيشتر متأسف بود!
به نظر به جاي تأسف خوردن به حال آنهايي كه جايگاه شان آرزوي دست نايافتني خيلي هاست كمي تلاش كنيد تا يكروز براي خودتان تأسف نخوريد!!!

rahmat
rahmat

امیر کبیر میدان فقط اشنا های اساتید و ورداشتن چون روز مصاحبه 6تا اقا بود یک خانم بعد نتایجم همه خانمن و یک اقا تازه اونم روزه مصاحبه نبود از میدانی هایی که قبول شدن اسماشونو سرچ کنبد کسی مقاله نداره من نمی دونم چه استعدادی دارن تازه مقاله داشتن شرط لازم بود برای مصاحبه

پذیرفته شده
پذیرفته شده

دوست عزیز
بنده از همیت پذیرفته شدگان هستم با 23 مقاله آی اس آی و مدارک زبان جی آر ای و تافل
تا آنجا که بنده در جریان مصاحبه هم دانشگاهیان خود هستم همه لیاقت پذیرش را داشته اند

زمانی
زمانی

دانشگاه ها متاسفانه در انتخاب دانشجویان ممتاز دانشجویان خودشان را گرفته اند و اصلا مصاحبه علمی در کار نبود

نگین
نگین

با شما موافقم. دانشگاه امیرکبیر 90 درصد دانشجوهای خودشو گرفته. توی گرایشای مختلف رشته ما 9 نفر از دانشگاه خودشون گرفتن. فکر کنم 2 نفرشون واسه دانشگاه های دیگه بودن.

...
...

بايد بدانيد اگر فردي از لحاظ علمي قوي باشد دانشگاهها و اساتيد به مقاله هاي او نگاه ميكنند نه دانشگاه او!!! چون چيزي كه براي اساتيد مهم است مقاله است نه چيز ديگر هر چند كه مشخص است كه شانس هر كسي در دانشگاه خودش كه اساتيد با رزومه و كارتحقيقاتي او آشنا هستند بيشتر است.

...
...

كاملاً مصاحبه علمي و طولاني آنهم توسط اساتيد خبره بود. اين مطلب در مورد هر دانشگاهي درست باشد در مورد پلي تكنيك آنهم با بهترين جايگاه در بين دانشگاه هاي ايران نادرست و كذب است.

پذیرفته شده
پذیرفته شده

موافقم

مهدوی
مهدوی

نتایج استعداد درخشان تربیت مدرس طی تماس تلفنی که با آموزش کل دانشگاه داشتم، گفتن تا ظهر امروز میزنند روی سایت.شمام اگه براتون مقدور هست زنگ بزنید و پیگیری کنید تا ظهر حتما بذارن
شماره آموزش کل تربیت مدرس :
82883152
82884145

فاطمه
فاطمه

در بعضی از رشته ها نزدیک به 20 نفر بدون آزمون پذیرفته شده اند (مثلاً مهندسی شیمی)، اگر بپذیریم دانشگاه حداکثر تا 20 درصد ظرفیت عادی هر رشته را می توانند به بدون آزمون اختصاص دهند، آیا این بدان معنی است که ظرفیت عادی این رشته ها 100 نفر بوده است؟!

من
من

مطمئناً در دوره دكتري بايد بدانيم كار اصلي تحقيقات و مطالعه است و اساتيد علاقه به پذيرفتن و برداشتن دانشجويان ممتاز دارند. حال اينكه چند درصد بايد به اينچنين دانشجويان ممتازي تعلق بگيرد به دانشگاه و قوانين سازمان سنجش بر ميگردد.

مهشید
مهشید

این مدت فقط نظرات بقیه رو میخوندم و برای همه اونایی که قبول شدن سال تحصیلی خوبی رو آرزو میکنم و برای اونایی که قبول نشدن آینده ای بهتر از اونی که تصور میکردن

از مدیریت سایت هم تشکر میکنم که هم اخبار رو در اختیار قرار میداد و هم نظرات رو با دقت میخوند و تا حد امکان پاسخ گو بود

—-

تشکر از لطف شما.

zizi
zizi

تبریک دوستان

سلام
سلام

تبریک
از بچه ها کیا قبول شدن
اهای بچه هایی که منتظر بودید اسمتون هست؟ قبول شدین؟