دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون این دانشگاه را منتشر کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی اطلاعیه ای لیست قبولی دکتری بدون کنکور خود را به شرح زیر اعلام کرد.

پذیرفته شدگان ممتاز دکترای 91 امیرکبیر

شماره پروندهنامنام خانوادگینام پدرنام رشته انتخابیسهمیه پذیرش
2153علیرضاآذرهوشعیسیمهندسی عمران-مکانیک خاک و پی 
2070روزبهابرازیمرتضیریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
1293محمدابوالقاسم زادهغلامحسینمهندسی مکانیک 
1696احمداخوتعلی اصغرمهندسی شیمی 
2712مهدیاخوت   
1417رضااسلامیمنصورمهندسی برق-قدرت 
1242علیرضااسلامی مجدقادرمهندسی دریا 
1535لیلااسماعیلیمحمدحسینمهندسی فن آوری اطلاعات 
1313عبدالعزیزاشرفیانحسینمهندسی برق-قدرت 
1607سجادافرائیمحمدمهندسی معدن-استخراج معدن 
1813نداافشممرادمهندسی شیمی 
2200نگارالوندی فرغلامرضامهندسی مکانیک 
1890وحیدبابااحمدیرستممهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف 
1073سلمانباباییمحرمامار 
1319نگارباسره طارمسریکاظممهندسی شیمی 
1263میناباغانیغلامحسینمهندسی برق-مخابرات سیستم 
2677فاطمهباغبانیکرممهندسی پزشکی-بیومتریال 
1460هادیباقرزادهمحمدرضامهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری 
2140میثمبالیاباصلتمهندسی عمران -مهندسی اب 
1434مهدیبراتیبراتمهندسی برق-میکروالکترونیک 
1805امیربهمنیارحسینمهندسی شیمی 
1898احسانبهمیاریحسینمهندسی دریا 
1040ابوالفضلبیابانی راوندیعلی محمدمهندسی شیمی 
1962محمدپاک نهادمحسنمهندسی برق-میکروالکترونیک 
1725مسعودپدرامعلیمهندسی دریا 
1101سید بابکپورپیغمبرمیر جعفرمهندسی فن آوری اطلاعاتبه شرط بورس
2176طیبهپورجعفر دوینبرات محمدشیمی کاربردی 
2521امیرمسعودپوررحیمیمحمدمهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
2041سانازتاجیکعباسمهندسی شیمی 
1800پرستوتقی خانیعزت اللهمهندسی برق-مخابرات میدان 
1584زینبجباری مستحسنعلیرضامهندسی شیمی 
1812مرتضیجعفری کجورعبداللهمهندسی شیمی 
2634النازجلالی مقدممجیدشیمی کاربردی 
2335مریمحاجبیغلاممهندسی برق-مخابرات میدان 
1704احسانحاجی زاده گستجمرتضیمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1592محدیثحسامیناصرمهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
1065سیدامیرحسینیسیدرضامهندسی برق-قدرت 
1093امیرحسینحکمی والامحمد هادیمهندسی پزشکی-بیومتریال 
2687ماناحلواییمحمدمهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی-نانو تکنولوژی 
1278یاسینحیدرپورعلیمهندسی مکانیک 
1659مجیدخدمتیرمضانمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1931حسنخسرویان عربفتح الهریاضی کاربردی-آنالیز عددی 
1859علیرضاخوش سعادتمحمدرضامهندسی برق-الکترونیک دیجیتال 
2600امیدخیاطعلی اکبرمهندسی هسته ای/شکافت-کاربردپرتوها 
1575راحلهداودی کهکیمحمدمهندسی پزشکی-بیوالکتریک 
1667حسیندست خوانعلیمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1870ابوذردولتیابراهیممهندسی عمران-مهندسی زلزله 
2367ذبیح الهذبیحی لهرمیعلیفیزیک 
1332تکتمذوقیاصغرمهندسی کامپیوتر 
1832نسرینرامشهشکرالهمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1664نویدربیعیسید طهمهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف 
1412احسانرحمانیمحمدمهندسی شیمی 
1965سید حبیب الهرحمتیسید مرتضیمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1215حامدرضائیعلی محمدمهندسی برق-کنترل 
 بابکرضائیاحمد  
2271احسانرضاییمحسنمهندسی مکانیک 
1973یاسمینرفیع نظریمنوچهرمهندسی عمران-مهندسی زلزله 
1221مهدیزارعیان جهرمیحیدرمهندسی برق-قدرت 
1652احسانزین الدینیغلامرضامهندسی شیمی 
1053آتناساجدینغلامعباسمهندسی برق-کنترل 
1797زینبسبعهقنبرریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
2301آزادهسپهوندیامیرخانمهندسی پزشکی-بیومتریال 
1849پریوشسلیمانیانعلی اصغرمهندسی مکانیک 
1448ارمینسلیمی بدرعلیمهندسی کامپیوتر 
1432مریمسلیمی فرداسفندیارمهندسی برق-کنترل 
1754سعیدسهمانیمهدیمهندسی مکانیک 
1375محمد رضاسیفی اسگ شهربهلولمهندسی عمران-سازه 
2610فریبرزشریفیان جزیعلیمهندسی متالورژی و مواد 
1095احسانشفیعی لیراوی نژادغلامرضامهندسی متالورژی و مواد 
1169محسنشهروسوندغلامحسینمهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
1045ایمانشهیدی پور ساویزیمحمدمهندسی شیمی 
2197بهارهصادق الوعدعلیمهندسی معدن-اکتشاف معدن 
1104اسماعیلصادقی مرشتابراهیممهندسی متالورژی و مواد 
2073علیصادقیهحسینمهندسی هوافضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 
1655میثمصالح آبادیمرادفیزیک 
1498جعفرطاوسیعلی محمدمهندسی برق-کنترل 
1140عذراطبسیعلی اصغرمهندسی شیمی 
1850مریمطهماسبیرمضانریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری 
2097علیعاقلیخیرالهمهندسی برق-قدرت 
1409مرجانعبدچیریعبدالرشیدمهندسی برق-الکترونیک دیجیتالبه شرط بورس
1379آتناعبدیعبدالرضامهندسی کامپیوتر 
1710فاطمهعبدیعلیریاضی کاربردی-آنالیز عددی 
1108هانیهعلی اکبری ابرناصرمهندسی برق-مخابرات میدان 
1158یعقوبعلیپوریجمشیدمهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت 
1510ملیحهعمرانیحسینمهندسی هسته ای-گداخت هسته ای 
1470کاظمغضنفریپرویزمهندسی کامپیوتر 
1523محمد سعیدغفاریان مسلمیعلی اکبرمهندسی برق-مخابرات میدان 
1271امیدغلامپورحسینمهندسی معدن-اکتشاف معدن 
2310هاجرفخاریان قممرتضیمهندسی شیمی 
1480علیفرج پور اودرجیحسینمهندسی مکانیک 
1478زهرافردوسیبهروزریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری 
1368ارغوانفرزادیحسینمهندسی پزشکی-بیومتریال 
2608امیرفرشباف گرانمایهمحمدحسینمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1109زهرافروزنده جونقانیعبدالحسینریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی 
 زهرهفلاحمحمدفیزیک 
 فرزانهقاسم خواه مشکلهمهدی  
 فاطمهقاسمینوروزعلیفیزیک 
1553محمدحسینقانیانمهدیمهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
2449محمودقربان زادهعباسمهندسی کامپیوتر 
2715علیقمریان   
1717میناقوی پورابوالقاسممهندسی کامپیوتر 
1513سید مهدیکاظمی تربقانseyed hamzeریاضی محض-هندسه 
1228ایوبکاوسیتوکلمهندسی برق-قدرت 
1087محمدعلیکرم بیگیصیدمحمدمهندسی شیمی 
2025سامانکرمانیفیروزمهندسی دریا 
1568مهساکشاورز هدایتیحسینمهندسی برق-مخابرات میدان 
2655زینبکمالمرتضیمهندسی پزشکی-بیومکانیک 
1418وحیدکیوانفرعلیمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1999سعیدکاظمحسینریاضی کاربردی-آنالیز عددی 
2711شعلهکاظمی فرد   
1786امیر حسنکریم زادهابوالقاسمشیمی کاربردی 
1829کریمگلزارقاسممهندسی شیمی 
1676فاطمهلسانیوسفمهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف 
1882فاطمه ساداتماجدیمیرناصرمهندسی پزشکی-بیومتریال 
1804محمد هادیمتقی خضریعلیمهندسی کامپیوتر 
1996مهشیدمجدقنبرمهندسی کامپیوتر 
1632محسنمحرابیخیرالهفیزیک 
1642محسنمحرابیارسلانمهندسی هسته ای/شکافت-پرتوپزشکی 
1755فاضله الساداتمحسنی صالحی منفردSeyed Aliریاضی کاربردی-آنالیز عددی 
2308مجیدمحمدیصفی الهمهندسی شیمی 
2398محبوبهمحمدی نصرآبادیمحمدمهندسی پلیمر-صنایع پلیمر 
1442آرمانمداححسنمهندسی عمران-مکانیک خاک و پی 
2187سحرمدنیمرتضیمهندسی کامپیوتر 
1622سید احمدمرتضویسید حسینمهندسی نفت-اکتشاف نفت 
1381فریبامرزپور شلمانینقیمهندسی شیمی 
1239امیرمسلمی وایقاناحمدمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
1955روستا کلیشمیمصطفیخیرالهمهندسی متالورژی و مواد 
1292میلادمعتمدیمحمدمهندسی پلیمر-صنایع رنگ 
2078مریممعین فرعبدالرسولمهندسی هوافضا-آیرودینامیک 
1638شیماموسی خانیداودمهندسی پلیمر-صنایع رنگ 
1308محسنمومنینبی الهمهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
2525محدثه ساداتمیرحسینیسید محمدمهندسی هوافضا-جلوبرندگی(پیشرانش) 
1495فاطمهمیرمحمدحسینیسیدمجدالدینمهندسی عمران -مهندسی اب 
1621رضامیهمیابراهیممهندسی صنایع-مهندسی صنایع 
2177هادینصیریمحمد حسینمهندسی متالورژی و مواد 
1437محمد جوادنوردیعلیمهندسی برق-قدرت 
2006شقایقنیک زادسهرابفیزیک 
2131عیسینیک عهدعزیزمهندسی کامپیوتر 
1868مرتضینیکروانعبدالحمیدمهندسی عمران-محیط زیست 
1741الههواعظ پورسید منصورمهندسی کامپیوتر 
1485مصطفیوطنیقدرت اللهمهندسی شیمی 
1598خدیجههوشیاریاصغرشیمی کاربردی 
2607محمدیاراحمدیعبدالرسولریاضی محض-هندسه 
1914جلالیوسفیمحمدمهندسی مکانیک 
1889مریمیوسفیاردشیرشیمی کاربردی 

اینستاگرام آزمون دکتری