اسامي پذيرفته شدگان دکتري بدون آزمون ( استعداد درخشان ) دانشگاه شهيد باهنرکرمان اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری