دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ – ۹۳ مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری شامل دروس مهندسی مخزن ، شبیه سازی مخازن ، هیدروکربوری ، جزیان سیال در محیط های متخلخل ، چاه آزمایی پیشرفته از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد