صفحه اصلی/دکتری سراسری/بررسی نحوه پذیرش دکتری در جلسات وزارت علوم با دانشگاه های برتر