معاون آموزشی وزیرعلوم  از بررسی نحوه  تفویض اختیار به دانشگاه ها در پذیرش دانشجویان دوره دکتری تخصصی خبر داد.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در خصوص بررسی رتبه بندی دانشگاه ها و نحوه میزان تفویض اختیار به دانشگا