دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی 95 – 94 از بین متقاضیان واجد شرایط پذیرش استعداد درخشان، دانشجوی دکتری جذب می کند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره 67272/ 21 ﻣﻮرخ 93/04/18 از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95- 1394، از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکترا ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان:

 1. داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد.
 2. بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 3. کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است.

پذیرش افراد مشمول، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه می‌باشد.

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

 (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

1

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

10 امتیاز

22 امتیاز

–  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

–  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

6

امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر

 (داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

5

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

4 امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

جمع

40

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

 (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6

امتیاز

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

تا 5

امتیاز

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

6 نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

2 نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

۴

8 امتیاز

طبق جدول شماره 4

جمع

30

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌ کننده

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

3

امتیاز

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

امتیاز

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

امتیاز

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

امتیاز

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

امتیاز

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

15

امتیاز

جمع

30

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER + TOLIMO

حداکثر امتیاز

95 – 100

75 – 90

113 – 120

300 – 263

680 – 625

8

90

7

100

250

600

8

85

6.5

91 – 90

232

575

7

80

6.0

80 – 79

213

550

6

75

5.5

70 – 69

196

525

5

70

5.0

60 – 56

173

500

4

65

4.5

50 – 49

152

475

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

55

4.0

40 – 39

133

450

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

45

3.5

30 – 29

113

425

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

(زمان مصاحبه متعاقبا پس از اتمام زمان ارسال مدارک اعلام خواهد شد. )

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

 •  تصویر شناسنامه
 • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 • کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 •  فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب: 546099024 – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه –  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
 • دو قطعه عکس پشت نویسی شده
 • فرم درخواست
 • فرم اطلاعات آموزشی
 • کلیه مدارک مورد نیاز امتیازات پژوهشی و آموزشی
 • مدرک زبان

متقاضیان محترم ﻣﺪارک ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 20 تیر 1394 ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس:

مراغه : اتوبان امیر کبیر- میدان مادر  –  کد پستی  83111-55181  –  صندوق پستی 533،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه

 ارسال نمایند. در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 95-1394 ” روی ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رشته‌های دایر مقطع دکترا در دانشگاه مراغه:

ردیف

رشته

گرایش

1

حشره شناسی کشاورزی

2

زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

ریاضی محض

آنالیز

اینستاگرام آزمون دکتری