//اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

مدرسان شریف

اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذيرش دانشجویان در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها اعلام كرد .

به گزارش پی اچ دی تست به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور مصوب جلسه مورخ بيستم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/10/30 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- همانگونه كه در نظريه شماره 92/30/51564 مورخ 1392/5/30 اين شورا آمده است «انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد» و الاّ اطلاق ماده 2، مغاير اصل 57 قانون اساسي است. همچنين در اين ماده، عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد، بايد روشن شود چنانچه شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غير وزير هم شود، مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غيردولتي در تركيب آن ، مغاير اصل 60 قانون اساسي است.

2- ماده 3 مبنياً بر ايرادات ماده 2 اشكال دارد.

به گزارش پی اچ دی تست متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (ارسالی به شورای نگهبان) به شرح زیر است:

طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده1- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- دانشگاه : به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می شود.
ب- وزارتین: به پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود.
پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می شود.
ت – پذیرش : فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش علمی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد.
ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می باشد.
ماده2 – برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار “شورا” نامیده می شود.
1. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
2. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. دو نفر از روسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین
4. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
5. رئیس دانشگاه پیام نور
6. رئیس سازمان سنجش کشور (دبیر شورا)
7. دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر
تبصره1 – عضویت اعضا در “شورا” قابل تفویض به غیر نمی باشد و “شورا” با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد.
تبصره2- “شورا” می تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.
ماده 3- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت از :
الف- تصویب شیوه نامه اجرائی سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی
پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان
ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش
ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هریک از رشته های تحصیلی تکمیلی و تعیین ضرایب آنها
ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن
چ- تصمیم گیری در سایر موارد مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
ح- تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص
ماده 4 – سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب ( در رشته های مرتبط) توسط وزراتین انجام می شود.
ماده5- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هریک از شیوه های “آموزشی – پژوهشی” و “پژوهش محور” به شرح زیر انجام می شود:
الف- دکتری آموزشی- پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری پیوسته ناپیوسته آموزشی- پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1. آزمون های متمرکز (50 درصد)
2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
3. مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)
ب- دکتری پژوهش محور : سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1. آزمون های متمرکز (30 درصد)
2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
3. مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)
4. تهیه طرح واره ( 20 درصد)
تبصره1 – برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هریک از وزراتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.
تبصره2- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تایید شورای گسترش خود اقدام نمایند.
تبصره 3- طرح واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
تبصره 4- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (10%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.
ماده الحاقی- سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره- افرادی که براساس مصوبات شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
طرح فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۴-۱۱-۷ ۱۸:۳۶:۵۳ +۰۳:۳۰۶ بهمن, ۱۳۹۴|دکتری سراسری|۲۰ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
داوطلب دکتری فیزیک
داوطلب دکتری فیزیک

سلام دوستان ، یه سوال داشتم ، آیا مواد امتحانی دکترای آبان ماه (۹۵) نسبت به مواد امتحانی اسفند امسال تغییر خواد کرد؟

مکانیک
مکانیک

کسی میدونه که آیا امسال معدل در آزمون مرحله اول (14 اسفند)تاثیر داره یا نه؟
من این خبر رو خوندم که نوشته 20 درصد تاثیر داره ولی نمیدونم درست یا نه!

ایران به سپهر
ایران به سپهر

پذیرش دانشجوی دکتری باید تکوینی و در اختیار دانشگاه ها باشه روزمه و پژوهش بسیار مهم تره و … و با دو ماه خوندن نمیشه عالم شد شاید بشه توی کنکور مجاز شد…
من با طرح مجلس کاملا مخالفم و امیدوارم مجلس اصلاح نکنه چون الان در گیر تصویب بودجه و… و بعدا انتخابات و فراموش بشه…
سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

محمد
محمد

رزومه رو میشه خرید ولی خوندن(یادگیری) رو نمیشه خرید!!!!

ایران
ایران

رزومه منحصر به ژورنال های بی کیفیت و مندرج در بلک لیست و یا انتشارات پولی نیست یک ایده جدید و بدیع که بتونیم در نشریات معتبر داخلی و یا انتشارات دانشگاهی چاپ کنیم هر چند من موفق بودم و امیدوارم همه در مسیر تکوین و ترویج ایده های جدید در ژورنال های معتبر باشند…
اما درس خوندن و کنکور دادن کجا منتهی به ایده جدید میشه؟ تولید علم دو چیز هستش؛
1. اختراع و 2. مقاله
دانشگاه های معتبر دنیا بر اساس مقاله و اختراع دانشجو میگیرن حتی در مقطع ارشد!!!
ولی ما داریم و میخوایم بر گردیدم عقب!!!

رز
رز

صد درصد با شما موافقم. آفرین

ایران به رز
ایران به رز

ممنون خواهش میکنم

نانو
نانو

متاسفم
فقط همین

محمد
محمد

خوب دقت کنید شورای محترم نگهبان از محتوای طرح مجلس ایرادی نگرفته

محمد پ
محمد پ

شورای نگهبان قبول نکرده طرح رو .

محمد پ...
محمد پ...

انشاله ادغام نشه

ر
ر

شرط 50%سر جاشه چرا متن درست نمیخونین

ص
ص

این اختلاف شورای نگهبان درباره تجمیع دانشگاه آزاد و سراسری است .

arman
arman

عزیزان شورای نگهبان که از ماده 5 ایرادنگرفته میگین 50 درصدی به رویا تبدیل شود!!!!!!
ماده 5 است که در مورد سهم ازمون و مصاحبه بحث میکند.

شهريار
شهريار

اخر وضعيت تاثير ٥٠ درصد چي شد؟

سپهر حقوق عمومی
سپهر حقوق عمومی

خدا حافظ رویای تاثیر پنجاه درصدی آزمون…

نسترن
نسترن

ترو خدا بگين ادغامش نكنن فقط تكليف ما رو زودتر معلوم كنن اينجوري هم دانشگاه آزاد به مرادش ميرسه هم ما…

جواد
جواد

تنها راه برای کاهش بی نظمی و پذیرشها تجمیع آزمونهای دولتی و آزاد و همچنین نظارت شدید و دقیق است

ص
ص

من هم با نظر شما موافقم مد نظر شورای نگهبان بیشتر درباره عدم تلفیق آزمون های واحد دکترا دانشگاه آزاد و سراسری می باشد.

حسین
حسین

اگر کسی متوجه قضیه شد برای دوستان توضیح بده،البته میشد حدس زد که کنکور دکتری ازاد و دولتی ادغام نشه،چون دانشگاه ازاد بخش مستقل هست و وزارت علوم حقی در کنترل اون نمیتونه داشته باشه.