برنـامه زمـانی برگـزاری آزمـون زبـان انگلیسـی تولیمــو در سـال 1395 از جانب سازمـان سنجش آموزش کشـور اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی‌اچ‌دی تست، تاریخ‌های برگزاری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته در سال آتی به شرح جدول زیر است:

رديف

دوره

زمان برگزاري

حوزه‌هاي برگزاري

تاريخ برگزاري

1

107

ارديبهشت

تهران

95/2/23

2

108

خرداد

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، قم،‌ بيرجند، چابهار و كيش

95/3/27

3

109

مرداد

تهران

95/5/21

4

110

شهريور

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، قم و بيرجند

95/6/25

5

111

مهر

تهران

95/7/29

6

112

آبان

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌ رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان و زاهدان

95/8/27

7

113

آذر

تهران

95/9/25

8

114

دي

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و كيش

95/10/23

9

115

بهمن

تهران

95/11/21

10

116

اسفند

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان،‌رشت، بابل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و كيش

95/12/19