مواد امتحانـی و ضرایـب دروس رشته‌هـای مختلـف آزمـون اختصاصـی دوره دکتــری دانشگـاه یـزد در سـال 1395 اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه یزد دروس امتحانی و ضرایب آنها به تفکیک رشته/گرایش های مورد پذیرش در این دانشگاه را مطابق جدول زیر منتشر کرد:

دروس امتحانی آزمون اختصاصی دکتری 95 دانشگاه یزد

yazd1 Yazd2 Yazd3