دانشگاه صنعتی شریف شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت آزمـون اختصاصی پذیرش دکتـری 95 این دانشگاه را منتشر کرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه  دانشگاه شریف درخصوص  زمان و نحوه ثبت نام برای مرحله دوم آزمون اختصاصی دکتری نیمه متمرکز این دانشگاه منتشر شد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

دانشگاه صنعتي شريف در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيـت متخصصـين و محققـين مـورد نيـاز كشـور و گسـترش مرزهاي دانش وفناوري از بين داوطلبان معرفي شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، طبق مواد مندرج در اين اطلاعيـه و براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي تحصيلات تكميلـي دانشـگاه بـراي سـال 1395 در رشته هاي مهندسي عمران، مهندسي صنايع، علوم رياضي، شيمي، فيزيـك، مهندسـي بـرق، مهندسـي شـيمي، مهندسـي نفت، مهندسي مواد، مهندسي مكانيك، مهندسـي دريـا، مهندسـي هسـته اي، مهندسـي سيسـتمهـاي انـرژي، مهندسـي كـامپيوتر، مهندسي هوافضا، نانوفناوري، مديريت، علوم اقتصادي، فلسفه علم و پرديس بينالملل – جزيره كيش دانشجو ميپـذيرد. مراحـل بعدي پذيرش از طريق آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي (.Ph.D) سال 1395 در دانشگاه صنعتي شريف به شرح زيراست:

الف) تكميل اوليه اطلاعات داوطلب:

پس از اعلام نتـايج اوليـه آزمـون توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش كشــور و بــه جهـت تسـهيل و تسـريــع بــررسي پرونـــــــده هـــــــا، سامـانـــــــه تحصيـــــــلات تكميلــــــي دانشــــــگاه صنعتـي شـريف بــــــه آدرس http://sharifgradschool.sharif.ir جهت ثبت نام و ورود اطلاعات لازم در سامانه، طبق راهنماي ثبـت نـام (اطلاعيه شماره 3) قابل دسترس مي باشد. (زمان بـاز شـدن سـامانه ثبـت نام از تـاريخ 95/02/12 لغايـت 95/02/21 مي باشد و به هيچ وجه مهلت ثبت نام تمديد نخواهد شد.)

توجه: لازم به ذكر است فقط داوطلباني كه حد نصاب هاي اعلامي براي ورود به مرحله ارزيـابي تخصصـي را دارا باشند مي توانند در سامانه http://sharifgradschool.sharif.ir ثبت نام نمايند. (حـد نصـاب در جدول شماره 1، اطلاعيه شماره 4 اعلام خواهد شد.)

قابل توجه است که تاريخ مصاحبه علمي در دانشكده ها و مراكز دانشگاه صنعتي شريف به شرح زير اعلام مي گردد:
– پژوهشكده علوم و فناوري نانو روز چهار شنبه 95/3/12
– تمامي دانشكده ها و گروه ها ( فني و مهندسي، مديريت و اقتصاد، شيمي، فيزيك، علوم رياضي و فلسفه علم) در روزهای یکشنبه 95/3/16 و دوشنبه 95/3/17