متقاضیان دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه علم و فرهنگ تا 10 اردیبهشت فرصت دارند در پذیرش استعداد درخشان این دانشگاه ثبت نام کنند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علم و فرهنگ به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان“، آیین نامه شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری“ و اصلاحیه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، و همچنین به استناد شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب دانشگاه علم و فرهنگ، آمادگی خود را نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر در دوره دکتری تخصصی رشته های زیست شناسی جانوری تکوینی، مدیریت گردشگری، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی عمران سازه برای سال تحصیلی 95-96 اعلام می دارد.

الف – شرایط عمومی:

داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:

1- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشـگاه هـای معتبـر داخـل کشـور مـورد تأییـد وزارتـین ”علوم، تحقیقات و فناوری“ و ”بهداشت، درمان و آموزش پزشکی“ (به تشخیص دانشگاه)

2- بیش از 2 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد.

3- داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.

4- حداقل 2 مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجـلات معتبـر (مـورد تأییـد اسـتاد راهنمـای اصـلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضـوع پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشد داوطلب باشد.

تبصره: درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود. داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

5- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

7- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

8- نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت.

9- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.

تذکر مهم: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

ب-شرایط و ضوابط اختصاصی:

1- براساس هماهنگی هـا و تفـاهم نامـه هـای منعقـده و در دسـت اقـدام بـا تعـدادی از دانشـگاه های معتبـر خـارجی نظیـر WARWIK و NOTTINGHAM انگلســتان، UPM و USM مــالزی و MONASH اســترالیا، دانشــجویان در صــورت احــراز شــرایط علمــی و پژوهشــی لازم و تاییــد اســاتید راهنمــا و تصــویب گروه هــای آموزشــی امکــان گذرانــدن بخشــی از تحصــیل خــود را در ایــن دانشگاه ها برابر مقررات و ضوابط مربـوط خواهنـد داشـت. ضـمناً هزینـه هـای تحصـیل در دانشـگاه هـای مـذکور برعهـده دانشـجو خواهد بود.

2- برابر مصوبه هیات امناء دانشگاه، شهریه رشته های مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد:

shahrie-elmo farhang-1

3- امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه در هشت قسط مساوی فراهم می باشد.

4- دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز از تسهیلات صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران (وام ازدواج و وام های عادی ضروری و اضطراری) در صورت تامین اعتبار برخوردار خواهند شد.

5- با تعدادی از بانک ها جهت اخذ تسهیلات شهریه با شرایط خاص، مذاکره و امکان بهره مندی از وام شهریه برای دانشجویان فراهم می باشد.

6- این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاه های خصوصی معتبر و مورد تایید خواهد داشت.

7- شرط دعوت به مصاحبه درسهمیه استعدادهای درخشان دکتری رشته زیست شناسی جانوری، تکوینی دارا بودن مدرک زبان طبق جدول زیر می باشد.

shahrie-elmo farhang-2

8- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

9- داوطلبان سایر رشته ها که فاقد مدرک زبان می باشند در صورت پذیرش، لازم است حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 نسبت به ارائه مدرک معتبر اقدام نمایند.

shahrie-elmo farhang-3

10- دانشجویان دکتری به ازاء انتشار یا ارایه هر مقاله، متناسب با سطح علمی و میزان اعتبار مجله یا کنفرانس، بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه مستند به آیین نامه تشویق فعالیت های پژوهشی از تخفیف در شهریه برخوردار خواهند شد.

11- به منظور مزیـت افزایـی و توانمندسـازی دانشـجویان تحصـیلات تکمیلـی و بـر اسـاس مصـوبات هیـات رئیسـه و شـورای آموزشـی دانشگاه، دانشجویان عـلاوه بـر دروس مصـوب دوره موظـف بـه شـرکت در کارگـاه هـای تخصصـی اعـلام شـده از سـوی دانشـگاه نظیـر ابـزار تحقیـق، روش هـای تحقیـق کمـی و کیفـی پیشـرفته، نـرم افـزار هـای تجزیـه و تحلیـل ،اطلاعـات مربـوط بـه رشـته، کارآفرینی و کـلاس هـای آموزشـی زبـان انگلیسـی و فـن ترجمـه مـی باشـند. بـدیهی اسـت در پایـان دوره تحصـیلی مـدرک معتبـر جهت شرکت در کارگاه های فوق الذکر به دانش آموختگان اعطا خواهد شد.

ح – نکات مهم:

1- داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.

2- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

3- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیـر ایـن صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

4- داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد.

5- چنان چه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسـه آزمـون شـفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشـته هـای مـورد نظـر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

6- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط گروه آموزشی تعیین و مورد موافقت و تصویب دانشگاه قرا