تعداد سؤالات دروس تخصصی و مدت زمان پاسخگویی به آنها در آزمون دکتری ۱۳۹۶ هر یک از رشته‌های امتحانی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در جلسه آزمون به كليه داوطلبان دو بسته نايلوني داده خواهد شد كه بسته اول حاوي سوالات دروس اختصاصي (دفترچه شماره 1) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوي سوالات آزمون دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي (دفترچه شماره 2) مي باشد كه داوطلبان مي بايست نسبت به پاسخگويي به سوالات هريك از دفترچه هاي مذكور در همان پاسخنامه اقدام نمايند.

آزمون اختصاصي: تعداد سوالات دروس اختصاصي مندرج در دفترچه شماره يك آزمون مربوط به هريك از كدرشته هاي امتحاني و زمان
پاسخگويي به آنها به شرح جدول ذيل مي باشد:

نوبت آزمون

نكته مهم: كليه دفترچه هاي سوال آزمون داوطلبان شخصي سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است. اين دفترچه ها داراي تنوع بوده و به تناسب در انواع A ،B ،C ،D ،E و F تقسيم مي گردند. پاسخنامه و دفترچه سوالات دروس اختصاصي در يك بسته نايلوني تحويل داوطلبان خواهد شد.