صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 96, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد ۲۳۲۳
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس