ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن دکتری ۹۶ شعبه دبی دانشگاه پیام نور ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، منابع مطالعاتی موردنیاز آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه پیام نور- شعبه دبی اعلام شد. ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

قابل توجه است که آزمون به صورت تمام تستی برگزار خواهد شد.

دریافت منابع مطالعاتی آزمون دکتری ۱۳۹۶ شعبه دبی دانشگاه پیام نور

اینستاگرام آزمون دکتری