ثبت نام کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۷، از ۲۴ بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ثبت‌نام و ارسال مدارک بصورت اینترنتی برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۷، از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و تا ۴ اسفند امسال ادامه خواهد داشت.

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۷/۲/۲۰ و ﺟﻤﻌﻪ ۹۷/۲/۲۱ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در دو روز ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ در دو روز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﺮ دو روز ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻧﻤﺮه ﻣﺸﺮوط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) و Web of Science ﻳﺎ PubMed ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اینستاگرام آزمون دکتری