///آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷ پزشکی آزاد از اواخر بهمن ماه

مدرسان شریف

آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷ پزشکی آزاد از اواخر بهمن ماه

ثبت نام کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۷، از ۲۴ بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ثبت‌نام و ارسال مدارک بصورت اینترنتی برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۷، از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و تا ۴ اسفند امسال ادامه خواهد داشت.

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۷/۲/۲۰ و ﺟﻤﻌﻪ ۹۷/۲/۲۱ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در دو روز ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ در دو روز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﺮ دو روز ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻧﻤﺮه ﻣﺸﺮوط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) و Web of Science ﻳﺎ PubMed ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷ پزشکی آزاد از اواخر بهمن ماه
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۶-۱۰-۷ ۲۰:۳۰:۲۹ +۰۳:۳۰۷ دی, ۱۳۹۶|دکتری آزاد|۹ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی

ی بنده خدایی سراسرس دکتری ۹۷ رو ثبت نام نکرده رشتشم مدیریت دولتی هست ولی هدفش شرکت در کنکور آزاد دکتری ست… تو رو خدا یکی بگه باید چکار کنه آیا آزاد جدا ثبت نام میکنه؟

شیرین
شیرین

سلام.هرچه سریعتر فرم موجود در دفترچه را پرینت بگیره به همراه دو قطعه عکس و کپی شناسنامه تکمیل و ارسال کنه به آدرس سنجش واحد کرج. آدرسش اومده توی همین سایت بگردید بخشی که فراخوان ثبت نام مجدد داده اواخر آذرماه.
انشالله که قبول میکنند. منم چند روز پیش فرستادم و منتظرم تماس بگیرند.

شیرین
شیرین

سلام. هیچی معلوم نیس ، انتظار میره ۱۵ دی ماه بعد سنجش زحمت اطلاعیه را حداقل بکشه

طنین
طنین

با توجه به اطلاعاتتان از سال گذشته می فرمابین یا تماس داشتین با سازمان سنجش؟

پژمان
پژمان

سلام
آیا ازاد و دولتی ازمونش جدا برگزار میشه پارسال بخاطر نداشتن نمره زبان کارت شرکت در جلسه برام صادر نشد پول ثبت نامم برنگشت

منتظر تکمیل ظرفیت دکتری
منتظر تکمیل ظرفیت دکتری

تو اطلاعیه آزاد نوشته ولی فک کنم یکیه

طنین
طنین

با سلام میشه بفرمائید تکمیل ظرفیت دکتری سراسری کی اعلام میشه؟

طنین
طنین

البته منظورم نتایجش بود

مهسا
مهسا

سلام
قاعدتا تا اخر دی ماه باید اعلام بشه اما هنوز زمان دقیق اعلام نشده متأسفانه.