مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی برای سال ۹۷ دانشجو می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور براساس “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ و همچنین شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می کند.

رشته های دارای پذیرش دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه ترتبیت مدرس متعاقباً اعلام خواهد شد.

– داوطلبان بایستی دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارتین “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” (به تشخیص دانشگاه) باشند.

تبصره ۱: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

– داوطلبان لازم است دارای حداقل معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه به شرح زیر باشند:

حداقل معدل مقطع کارشناسی:

الف) برای دانش آموختگان دانشگاه های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، جندی شاپور اهواز و کرمان : ۱۵

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف: ۱۶

ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها: ۱۷/۲۰

حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺘﺮازی داﻧﺸﮕﺎه:

الف) ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻴﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ، ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ، ﺷﻴﺮاز ، ﻣشهد ، جندی شاپور اهواز و کرمان: ۱۶

ب) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف: ۱۷

ج) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر سایر دانشگاه های دولتی: ۱۸/۲۸

– مدرک کارشناسی ارشد داوطلب باید در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه باشد.

– تا آغاز سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصیلان ۹۵/۰۷/۰۱ به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند).

شرایط و ضوابط اختصاصی:

دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد (در مهلت مجاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلب ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس شوند:

۱- حداقل ۲ مقاله علمی –پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد.

تبصره ۲: درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود. داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

۲- حداقل ۱ مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله مستخرج از پایان نامه (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح

۳- گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع بین المللی مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح

۴- گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر بین المللی مورد تایید مراجع ذی صلاح همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مرتبط با رشته موردتقاضا مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تبصره ۳: احراز شرایط و ضوابط اختصاصی شرط لازم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد و کسب حداقل ۷ امتیاز از مستندات مربوطه به تشخیص کمیته مصاحبه کننده گروه آموزشی مربوط الزامی است و چنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به جلسه آزمون شفاهی، وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهد شد.

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم:

داوطلبان واجد شرایط لازم است در بازه زمانی که متعاقباً (حداکثر تا پایان بهمن ماه) اعلام می شود، نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد).

توجه: در صورت راه یابی داوطلبان به جلسه آزمون شفاهی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) به همراه کپی آنها ،را در روز برگزاری جلسه ارائه نمایند.

۱- یک قطعه عکس ۳×۴ رنگی تمام رخ

۲- تصویرکارت ملی

۳-تصویر صفحه اول شناسنامه همراه با صفحه دارای شماره سریال

۴-تصویر مدرک نظام وظیفه

۵-گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت

۶- تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم خوداظهاری جایگزین دیپلم

۷-تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

۸- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان

۹- تصویر فرم تکمیل شده شماره ۱ مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلی

۱۰- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۱۱- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۱۲- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

۱۳- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد

۱۴- تصویر صفحه اول عنوان و چکیده پایان نامه

۱۵- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب

۱۶- تصویر فرم های تکمیل شده و مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی – ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب (برای هر مقاله یک فرم حسب مورد)

۱۷- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست).

۱۸- تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.

۱۹- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۲۰- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه) چاپ شده

۲۱- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه)

۲۲- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

۲۳-  تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

۲۴- تصویر مستندات مربوط به تالیف/ترجمه یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۵- تصویر مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ های توصیفی (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و معماری)

۲۶- تصویر مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات (مختص دانشکده حقوق)

۲۷- تصویر مستندات مربوط به تاثیرگزاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از مراجع مربوط (مختص دانشکده حقوق)

۲۸- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

۲۹- تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

۳۰- تصویر گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی

۳۱- تصویر مدرک دوم کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی

۳۲- تصویر گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

۳۳- تصویر مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی و بین المللی (مختص دانشکده حقوق)

۳۴- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه مطابق با عناوین آزمون های مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نکات مهم در صورت داشتن گواهی

توجه: کلیه داوطلبان در صورت دارا بودن این گواهی ملزم هستند تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند. لیکن، در صورتی که فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروری است در صورت پذیرش، نسبت به ارائه گواهی دارای حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند ۱۰ اقدام نمایند.

۳۵- تصویر گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (درصورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد)

تبصره۴:  شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد:

• جانبازان ۲۵ % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)

• جانباز با حداقل ۱۵% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلبانی که از تاریخ ۵۹/۶/۳۱  لغایت ۶۷/۶/۳۱  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

۳۶– پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ (ششصد و پنجاه هزار) ریال می باشد و لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود.

مصاحبه علمی و اعلام نتایج

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند، از وضعیت خود مطلع شوند.

در این مرحله داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه فوق “تایید” اعلام می شود، ضروری است نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند.

توجه: ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) در روز برگزاری آزمون شفاهی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند، مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف حداکثر تا نیمه اول خرداد ماه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۷ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) یا سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیداً از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند. شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

نکات مهم

۱- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود.لذا امکان پذیرش داوطلبان این رشته ها از طریق این اطلاعیه مقدور نیست.

۲- کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.

۳- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

۴- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۵ – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد.

۶ – چنان چه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

۷- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط دانشگاه تعیین می شود و موافقت گروه آموزشی و دانشگاه، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.

۸- دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

۹- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه با کسب ۸۰% حداقل نمره قابل قبول مندرج در جدول زیر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۷ می باشد و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

تاریخ اعتبار آزمون: حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزیدگان علمی

(از  ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۴ فوریه ۲۰۱۶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ)

ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ

*TOEFL

TMU

MSRT

  (MCHE)

IELTS

  Academic

TOEFL

  IBT

TOEFL

  Computer

TOEFL

PAPER+TOLIMO

ﺣﺪنصاب ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ

ﻗﺒﻮل برای پذیرش قطعی

۶۰

۶۰

۵

۵۶

۱۷۳

۵۰۰

%۸۰ حداقل نمره قابل قبول برای پذیرش مشروط

۴۸

۴۸

۴

۴۵

۱۳۸

۴۰۰

۱۰- پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۱۱- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۱۲- ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

۱۳- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۴- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۵- برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیت های علمی و تحقیقاتی آنان میتوانید به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش گزیده اخبار مراجعه نمایید. در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

۱۶- شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرمایید. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن ۸۲۸۸۴۱۵۳ و ۸۲۸۸۳۲۱۹ در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الـی چهارشـنبه) از سـاعات ۱۰ الـی ۱۲ پاسخگوی داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـای اعـلام شـده امکـان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
محسن - ساخت و تولید
محسن - ساخت و تولید

چرا اینجا کسی نیست جواب بده ؟

mah
mah

سلام، من یک مقاله علمی- پژوهشی دارم اینکه در تبصره2 گفته: مجلات نمایه شده برتر JCR باشد، یعنی شامل مقالات علمی- پژوهشی نمیشه؟ مجلات نمایه شده برتر JCR چی هست؟

محسن - ساخت و تولید
محسن - ساخت و تولید

با سلام – من ارشدم رو صنعتی بابل با معدل ۱۷٫۸۵ بدون پایان نامه تموم کردم- میتونم شرکت کنم در این فراخوان؟؟ با پایان نامه ۱۸٫۱۵ .

مهسا
مهسا

خب شرایط بالا هست دیگه. نمیتونی متاسفانه

محسن - ساخت و تولید
محسن - ساخت و تولید

اطلاعاتتون آپدیت نیست خواهشا

دکترا
دکترا

سلام. ببخشید دوستان شرط یک ک گفته دو مقاله پژوهشی یکی از پایان‌نامه و یکی مشابه پایان نامه ایا الزامیست؟
من مقاله مستخرج از پایان‌نامه دارم و مقالات پزوهشی دیگر دارم اما مشابه پایان نامه نیست.

نیلوفر
نیلوفر

خوب مشکلتون چیه الان؟ مقاله از پایان نامه که دارید، اون دیگریم هم اگر ارتباط خیلی کمی هم با موضوع کاری پایان نامه داشته باشه کافی هست.
اصل همون یک مقاله از پایان نامه است.
بعد هم شما شرکت کنید! اگر قصد اون ها و قسمت شما به درس خوندن در اون دانشگاه باشه حتی اگر تمامی مقالات کاریتون بی ربط هم باشه بازهم پذیرشتون میکنن.

کیمیا
کیمیا

برا شرط دو سال نمیشه کاری کرد؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه این مورد شرط اجباری ایین نامه پذیرش بدون ازمون استعداد درخشان هست و نمیشه کاریش کرد.
در حوزه اختیارات دانشگاه ها نیست.

آذر
آذر

سلام.من معدل ارشدم بالا ۱۷ نیست بقیه شرایط اختصاصی و مقالات و معدل کارشناسی دارم.میتونم شرکت کنم؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران

تمدید زمان ثبت نام و تغییر در دانشگاههای مورد پذیرش مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶دانشگاه تهران- اطلاعیه سوم تمدید زمان ثبت نام و تغییر در دانشگاههای مورد پذیرش مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶دانشگاه تهران- اطلاعیه سوم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۸ کد خبر : ۴۱۲۱ اخبار و اطلاعیه‌ها تعداد بازدید:۱۴۵۸۷ پیرو اطلاعیه اول و اطلاعیه دوم در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان به اطلاع می‌رساند، بنا بر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۱۲/ ۲/ ۹۶، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های سطح دو کشور نیز می‌توانند همانند دانشگاه‌های… ادامه نظر»

فرزاد
فرزاد

سلام دوستانی که تربیت مدرس درس خوندن یا کسایی که آشنایی دارن لطفا راهنمایی کنن
من شرایط معدلشو دارم ۳ تا ISI و ۱ علمی پژوهشی رنک A و ۲ تا کنفرانسی دارم مقاله ها هم مرتبط با پایان نامه های کارشناسی و ارشدم هستن تافل هم ۸۰ گرفتم اما دانشگاه ارشدم سطح ۲ بود (باهنر کرمان) به نظر شما میتونم امیدوار باشم؟؟؟ این که میگن فقط از دانشجوهای خودشون میگیرن تا چه حد جدیه؟ ممنون

aro
aro

دوستان سلام
با دو تا مقاله علمی پژوهشی داخلی اکسپت شده و دو تا انگلیسی چاپ شده امتحان قبولی هست ممنون اگه جواب بدین

سحر
سحر

سلام، باید حتما حداقل یکی از مقاله هاتون مستخرج پایان نامه باشه و ژورنال های تایید وزارت علوم. اگر به این صورت باشه حتما میتونید برای مصاحبه دعوت بشید.
البته من با توجه به اینکه خودم تربیت مدرس بودم این نکته را هم بگم که خیلی سخت استعداد پذیرش میکنن و بیشتر علاقمند هستن دانشجویات خودشون بگیرن و اینکه بچه های مدرس تقریبا همه شرایط شرکت دارن پس بیشتر برای مصاحبه خودتون اماده کنید

aras
aras

ممنون از اینکه جواب دادین چهار تا مقاله مستخرج از پیان نامه و مجلات هم مورد تایید وزارت علوم هستن

غزاله
غزاله

سلام، ببخشید بچه ها من ۱۵/۱۱/۹۵ دفاع گردم و فارغ التحصیل شدم الان خوندم شرایط را که از تاریخ فارغ التحصیلی دو سال حساب میشه این یعنی من سال اینده هم میتونم شرکت کنم؟امسال فقط یکی از مقاله هام چاپ شده اما مدرک زبان دارم و ۶ کنفرانسی و دو مقاله پژوهشی غیر مرتبط با پایان نامه م

داوطلب دکتری
داوطلب دکتری

سلام دوستان….من ارشد یکی دانشگاه های دولتی معتبر مرکز استان هستم ولی لیسانسم دانشگاه آزاد بودم میتونم ثبت نام کنم؟

نرگس
نرگس

من دانشجوی ترم ۴فوق هستم دانشگاه الرهرا..
فوق رو بدون کنکور وارد شدم معدلم ۱۸ به بالا هستش ولی مقاله ای چاپ نکردم…میشه شرکت کرد؟

ali
ali

می تونی ثبت نام کنی ولی ممکنه قبول نکنن و دعوت به مصاحبه نشی و پولت بپره و طبق چیزی گفتن باید شرایط رو داشته باشی. احتمال قبولیت کمه

نرگس
نرگس

با سلام لیسانس حسابداری الزهرا هستم و فوق لیسانس را بدون کنکور در این دانشگاه گذراندم معدلم بالای ۱۸هستش ولی مقاله ای ندارم میشه لطفا راهنمایی بفرمایید…میتونم شرکت کنم

agri89
agri89

سلام ببخشید کسی میدونه چطوری باید ثبتنام کرد؟ لینک ثبتنام نداره تو سایتش هم رفتم فقط فرم ها رو گذاشته بودن
اگه کسی میدونه ممنون میشم راهنمایی کنه

55
55

سلام خدمت همه کسایی که میخوان بدون آزمون یا با آزمون بیان دانشگاه تربیت مدرس
سوای بقیه موارد ، حتما به مدرک زبان توجه ویژه ای کنید بسیار برای دانشگاه اهمیت پیدا کرده ب خاطر اینکه دانشجوهای ورودی نمیتونن ب موقع مدرک زبان بدن دردسر شده براشون، از امسال میخوان بیشتر سختگیری کنن اگه بتونید سر جلسه مصاحبه مدرک زبان ارائه بدید خیلی مزیت داره برای قبولیتون
موفق باشید

5
5

سلام خدمت همه کسایی که میخوان بدون آزمون یا با آزمون بیان دانشگاه تربیت مدرس
سوای بقیه موارد ، حتما به مدرک زبان توجه ویژه ای کنید بسیار برای دانشگاه اهمیت پیدا کرده ب خاطر اینکه دانشجوهای ورودی نمیتونن ب موقع مدرک زبان بدن دردسر شده براشون، از امسال میخوان بیشتر سختگیری کنن اگه بتونید سر جلسه مصاحبه مدرک زبان ارائه بدید خیلی مزیت داره برای قبولیتون
موفق باشید

با سلام واحترام
با سلام واحترام

برای من واقعا جای سوال دارد وقتی دانشگاه آزاد را دانشگاه معتبر علمی نمیدونن……… پس چرا تاسیس شد… من ارشد از دانشگاه آزاد دارم و کلی مقاله و اختراع و کتاب…. نمیتونم شرکت کنم چون دانشگاه آزاد هستش مدرکم…. کلی cv قوی اصلا مهم نیست

روابط بین الملل
روابط بین الملل

من یه امتحانم در دوره کارشناسی رو به دلیل غیبت صفر گرفتم واسه همین معدلم اومد پایین و ۱۵ شد. دولتی مرکز یکی از استان ها. ولی بقیه شرایطش رو دارم. معدل ارشدم هم ۱۸ هست و کلی مقاله و حتی کتاب دارم. واقعا هیچ راهی نیست؟! احتمال بررسی مورد من یعنی صفر صفره؟

اسماعیل
اسماعیل

سلام رتبه اول کارشناسی ارشد روزانه ام ولی معدل ۲صدم نسبت به ۱۷ کم دارم ایا می توانم شرکت کنم مقاله نیز دارم ویکی در حال چاپ ممنون

علیرضا
علیرضا

سلام مدرک کارشناس ارشد دولتی دارم ولی کارشناسی دانشگاه آزاد بودم میتونم ثبت نام کنم ؟

محمد عبدی
محمد عبدی

سلام چرا فارغ التحصیلان سال های قبل را که مدل بالایی دارند نمی پذیرید؟

ریحانه قیاسیان
ریحانه قیاسیان

سلام.آیا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با معدل بالاتر از ۱۷ می توانند شرکت کنند.

مهسا
مهسا

سلام
خیر، داوطلبان باید فارغ التحصیل دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشور باشند.

مهدیه
مهدیه

اگه فقط یروز تفاوت داشته باشه فارغ التحصیلیمون باید چیکارکنیم؟ من دقیقا ۳۱/۶/۹۵ فارغ التحصیل شدم, الان نمیتونم برا استعداد درخشان شرکت کنم؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
حتما از دفتر استعداد درخشان دانشگاه سوال کنید. گاهی برخی دانشگاه ها در این باره سخت گیری میکنند.

بی نام
بی نام

سلام دقیقا منم واسه اینکه ۴ ترمه ددفاع کنم ۳۱ شهریور دفاع کردم ولی دوستام که دیرتر دفاع کردن و ۵ ترمه شدن میتونن در خواست بدن. من یه ایمیل زدم به اموزش
کاش شما هم بزنید

ارسلان
ارسلان

سلام دفاع تا قبل از ۱۵ مهر ترم ۴ محسوب می شود نه ۳۱ شهریور.

زینب
زینب

خب ببخشید که من زودتر دفاع کردم

داوطلب
داوطلب

دانشجوهایی که لیسانس شون دانشگاه آزاد بودند میتونن ثبت نام کنن؟

مهسا
مهسا

سلام
سلام
خیر متأسفانه مطابق اونچه که در اطلاعیه اومده داوطلبان باید فارغ التحصیل دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشور باشند.

پری
پری

چرا ننوشته چه رشته هایی را لازم دارن؟ 🙁

مهسا
مهسا

سلام
رشته ها در اطلاعیه های بعدی اعلام میشه. اما معمولا اغلب رشته هایی که پذیرش باازمون داره، بدون ازمون هم پذیرش میکنه.

داریوش مردمی
داریوش مردمی

سلام بر شما
برای من سوال هست که دانشگاههایی مانند تربیت مدرس یا علم و صنعت که به سختی میشه قبول شد چرا مانند دانشگاههایی و رشته هایی که مقبولیت پایینی دارند بدون آزمون دانشجو میگیرند
داوطلبی اگر استعداد درخشان به حساب میاد خب از طریق کنکور و رقابت با سایرین بیاد بالا

رد شده
رد شده

سلم دوستان…..آخرین مهلت ثبت نام چه تاریخی هست؟

مهسا
مهسا

سلام
زمان دقیق پذیرش دکتری بدون کنکور تربیت مدرس هنوز اعلام نشده و این فراخوان اولیه هستش.

پریناز
پریناز

نمیشه شرط ۲سال فارغ التحصیلی نباشه؟!!خیلیا تو این مدت مشکل داشتن وگرنه کسی که میتونسته بخونه و تا الان معدلاش خوب بوده دکتری هم قبول میشد!!

مهسا
مهسا

سلام
متأسفانه این شرط ایین نامه پذیرش بدون ازمون استعداد درخشان است و نمیشه کاری کرد.

ليلا
ليلا

تو استعداد فقط دانشجوهای خودشونو میگیرن

ali
ali

سلام
اولا تو این مملکت زود باید به هم بجنبی و دوما اینکه دکتری نخون مثل حرفی بقیه میگن به ما.
در هر صورت خیلی چزای دیگه تو این مملکت نا عادلانه است. مثل قوانین سربازی.
دیگه شما که سربازی رفتی نباید این حرف رو بزنی.
قبولی توی استعداد سخته و هر روز سخت تر هم خواهد شد.
در هر صورت همه ی ما از این نا عدالتی ها دیدیم فقط شما نیستی دوست عزیز.
اصلا جرا این مملکت قانوناش هر روز عوض میشه

داوطلب
داوطلب

واقعا هیچ راهی نداره برای ما که بیشتر از ۲ سال از فارغ التحصیلیمون گذشته؟!
خب تا الان مشغول سربازی بودم واسه همین دو سال گذشته. مگه چه گناهی کردیم رفتیم سربازی…
شرط ۲ سال خیلی ناعادلانه است

مهسا
مهسا

سلام
خیر متأسفانه این شرط ایین نامه پذیرش بدون ازمون استعداد درخشان است و نمیشه کاری کرد.