جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – علوم و تکنولوژی بذر کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

کانال تلگرام دکتری

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری 97 – 98 مجموعه آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی- بذر

عناوین دروس امتحانی مجموعه آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی- بذر:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ زراﻋﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺬر) و کارشناسی ارشد شامل (اﺻﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮاوری ﺑـﺬر، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژی و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﺑـﺬر، اﻛﻮﻟﻮژی ﺑﺬر)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

پاسخنامه تست‌های کنکور دکتری 97 ارائه‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات دکتری 97 علوم و تکنولوژی بذر