فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه فردوسی مشهد

///فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه فردوسی مشهد

مدرسان شریف

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام متقاضیان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه فردوسی مشهد از 20 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی تست،دانشگاه فردوسی مشهد  برای سال تحصیلی 97-98 اقدام به پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری تخصصی به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از 20  فروردین تا 10  اردیبهشت سال 1397 به مدت 20 روز فعال می‎باشد.

فهرست رشته‎های تحصیلی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 97-98

مدارک مورد نیاز:

 • اسکن عکس
 • اسکن کارت ملی
 • ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
 • ریز نمرات مقطع کارشناسی
 • گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
 • گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
 • چکیده پایان نامه ارشد (فارسی-لاتین)/ در صورت عدم دفاع، تصویر پروپوزال
 • اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
 • گواهی رتبه کنکور کارشناسی (اختیاری)
 • گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (اختیاری)
 • گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (اختیاری)
 • گواهی رتبه در دوره کارشناسی (اختیاری)
 • مقالات و یا نامه پذیرش مقالات (داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است)

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

 • دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به  تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاری شده اقدام نماید. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1397/6/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.
 • داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‎ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه‎ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ارائه درخواست و دارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی‎باشد. بنابراین به داوطلبان توصیه می‎شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند.
 • ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 • مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت تام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن‎ها ناخوانا باشد، بررسی نخواهد شد.

شرایط پذیرش بدون آزمون دوره دکتری:

 1. دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ حداقل 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.(ضریب همترازی برای دوره کارشناسی و ارشد اعمال می‎شود).
 2. ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دفاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.فارغ التخصیلان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 به بعد می‎توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
 3. ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4 اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ 1393/12/16 وزارت ﻋﻠﻮم.

ﺗﺒﺼﺮه – دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﻌﺘﺒﺮ الزامی است.

۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۳:۳۳:۲۲ +۰۴:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|۸ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
Setareh
Setareh

توصیه میکنم اگه از داشتن شرایطتون مطمین نیستید تماس بگیرید و بپرسین.من سال پیش برای دانشگاه رازی اقدام کردم.همه شرایط رو داشتم.حتی مقاله هم داشتم.پولم واریز کردم.معدل کارشناسیم حدود ۱۸/۵بود و ارشدم هم ۱۹/۲۲.دانشگاه هر دو مقطع هم دولتی بود. اما اصلا دعوت به مصاحبه نشدم. وقتی پیگیر شدم گفتن امتیاز لازم رو کسب نکردید.

دنیا
دنیا

سلام من لیسانس و ارشد دانشگاه آزاد بودم معدل ارشدم ۱۸/۹۰ میتونم منم شرکت کنم لطفاً راهنماییم کنید

a
a

سلام
من معدل کارشناسی 16/67
دانشگاه پیام نور و ارشد با معدل 17/78 دانشگاه دولتی هستم میتونم دکترا بدون ازمون شرکت کنم یا نه؟ فقط کسانی که لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه دولتی دارن میتونن شرکت کنن

ساره
ساره

سلام ممنون می شم اگه در مورد ضریب همترازی معدل کارشناسی و ارشد توضیح بیشتری بدید.

فرشته
فرشته

سلام من دانشجو ترم دو دکترا شبانه ام میتونم استعداد در خشان ثبت نام کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
در ایین نامه محدودیتی در این مورد گفته نشده. اگه حائز سایر شرایط هستید، از جمله معدل و زمان گذشته از فارغ التحصیلی ارشد و …، میتونید درخواست بدید.
البته اصلا توصیه نمیکنم که در مصاحبه بگید که در حال حاضر دانشجوی دکتری هستید، احتمالش هست که شانستون رو پایین بیاره برای پذیرش و اساتید تصور کنند که شما که دانشجو هستید و فرصت به شخص دیگه ای بدن بهتره.

فرشته
فرشته

متشکرم

نرگس
نرگس

سلام خیلی عذر می خوام میتونم بپرسم شهریه شبانه دکتری هر ترم چقدر میشه؟؟