صفحه اصلی/آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, ظرفیت دانشگاه ها/ظرفیت کنکور دکتری رشته علوم ورزشی ـ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎسی ورزشی (کد 2117)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس