مدارک لازم و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1397 دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه آزاد، مدارک لازم و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری آزاد 97 به شرح زیر است:

 

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم پذیرفته شدگان دکتری باآزمون 97 آزاد

1- اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻌﺪل.

2- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار و دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن.

3- ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4×3 ﺗﻤﺎم رخ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ 12 ﻗﻄﻌﻪ)

4- اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ.

5- ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮادران ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻓﺮد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.)

6- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮمﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط.

7- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش، ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

زمان و محل ثبت‌نام پذیرفته شدگان دکتری آزاد 97

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺼﺎً در روزﻫـﺎی ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 20 و 21 ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـــﯽ ﻣﺮﮐـــﺰ ﺳـــﻨﺠﺶ و ﭘـــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــﮕﺎه ﺑـــﻪ آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ورودی ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. (آدرس ﺳﺎﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس iau.ac.ir ﻧﯿـﺰ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

– ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﻧﺼـﺮاف از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه : ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺳﻨﻨﺪج، ﻧﺠﻒ آﺑﺎد، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﮐﺮج، ﻗـﻢ، ﻗـﺰوﯾﻦ، ﺑﺮوﺟـﺮد ، ﺷﯿﺮاز و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻀـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

علوم و تحقیقات به آدرس: www.srbiau.ac.ir

تهران‌مرکزی به آدرس: www.iauctb.ac.ir

تهران‌جنوب به آدرس: www.azad.ac.ir

تهران شمال به آدرس: www.iau-tnb.ac.ir

الکترونیکی به آدرس: www.iauec.ac.ir

نجف‌آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir

سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس:  www.kiau.ac.ir

قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir

قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir

بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir

اراک به آدرس: www.iau-arak.ac.ir

ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ دوره دﮐﺘـﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ (Ph.D) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98- 97 به شرح ذیل می باشد:

1- ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ (ﺛﺎﺑﺖ) و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ دوره در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺑـﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ 1520000 رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ﺟﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﺒﻠﻎ 31500 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ (ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ) ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اینستاگرام آزمون دکتری