///انتشار راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری باآزمون 97 آزاد

مدرسان شریف

انتشار راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری باآزمون 97 آزاد

مدارک لازم و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1397 دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه آزاد، مدارک لازم و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری آزاد 97 به شرح زیر است:

 

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم پذیرفته شدگان دکتری باآزمون 97 آزاد

1- اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻌﺪل.

2- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار و دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن.

3- ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4×3 ﺗﻤﺎم رخ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﺑـﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ 12 ﻗﻄﻌﻪ)

4- اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ.

5- ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮادران ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻓﺮد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.)

6- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮمﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط.

7- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش، ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

زمان و محل ثبت‌نام پذیرفته شدگان دکتری آزاد 97

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺼﺎً در روزﻫـﺎی ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 20 و 21 ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـــﯽ ﻣﺮﮐـــﺰ ﺳـــﻨﺠﺶ و ﭘـــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــﮕﺎه ﺑـــﻪ آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ورودی ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. (آدرس ﺳﺎﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس iau.ac.ir ﻧﯿـﺰ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

– ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﻧﺼـﺮاف از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه : ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺳﻨﻨﺪج، ﻧﺠﻒ آﺑﺎد، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﮐﺮج، ﻗـﻢ، ﻗـﺰوﯾﻦ، ﺑﺮوﺟـﺮد ، ﺷﯿﺮاز و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻀـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

علوم و تحقیقات به آدرس: www.srbiau.ac.ir

تهران‌مرکزی به آدرس: www.iauctb.ac.ir

تهران‌جنوب به آدرس: www.azad.ac.ir

تهران شمال به آدرس: www.iau-tnb.ac.ir

الکترونیکی به آدرس: www.iauec.ac.ir

نجف‌آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir

سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس:  www.kiau.ac.ir

قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir

قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir

بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir

اراک به آدرس: www.iau-arak.ac.ir

ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ دوره دﮐﺘـﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ (Ph.D) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98- 97 به شرح ذیل می باشد:

1- ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ (ﺛﺎﺑﺖ) و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ دوره در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺑـﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ 1520000 رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ﺟﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﺒﻠﻎ 31500 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ (ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ) ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۳۹۷-۸-۱۹ ۰۸:۳۸:۱۸ +۰۳:۳۰۱۸ شهریور, ۱۳۹۷|دکتری آزاد|۱۴۴ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
س
س

سلام دوستان اگه نتونیم دفاع کنیم تا اخر شهریور ثبت نام می کنن یا میمونیم برا ترم بهمن برا دکتری؟

amir
amir

باسلام.کسی اطلاع داره کلاسهای جزاوجرم شناسی واحد علوم تحقیقات چه روزی در هفته تشکیل میشه؟

پانته ا
پانته ا

با سلام .برای اطلاع دوستانی که مبلغ شهریه ها رو ‌پرسیدند
تا اونجا که در لیست دانشگاه دیدم برای اغلب رشته های علوم انسانی شهریه ثابت۵۱۰۰۰۰۰و برای اغلب رشته های علوم پایه و مهندسی ۷۷۰۰۰۰۰ هست .وهرواحد ۶۰۰۰۰۰هزارتومان !

حق گو
حق گو

باسلام . کسی ازدانشگاه واحد قشم تو رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی هست که قبول شده باشه ؟؟من هنوز ثبت نام نکردم و هیچ اطلاعی ندارم .لطفا کسی اگه هست پیام بده.

داوطلب آزمون دکترا
داوطلب آزمون دکترا

سلام تبریک میگم به همه ی پذیرفته شده ها
بچه هایی که رفتن ثبت نام لطف کنن بگن شهریه برای گروهای انسانی چقدر شد ممنون

مینا
مینا

سلام .کسی دانشگاه تهران مرکزی قبول شده رشته علوم پایه،ثبت نام چه روزی؟

میترا22*
میترا22*

سللااممم به دوستای خوبم,, هم دانشگاهی های گل من در قزوین جهت اطلاع من همین الان با اداره ثبتنام قزوین تماس گرفتم گفتن از امروز شروع شده ثبتناما تشریف بیارید,, ب امید خدا من فردا اونجام

مهدي
مهدي

سلام دوستلن
کسی اینجا رفسنجان قبول شده؟
میدونین ثبت نامش کی هست؟ چطوری هستش

امید
امید

سلام دوستان
آیا تاریخ ثبت نام دانشگاه علوم تحقیقات مشخص شده؟؟؟ داخل سایتش زمان تشکیل پرونده پیدا نکرددم

مستعار به لاله
مستعار به لاله

بچه ها چه خبر از کارنامه ها؟ خبر دارین کارنامه های آزاد کی منتشر میشه؟ اصلا منتشر میشه؟

سحر
سحر

سلام. از دوستان کسی هست قزوین پذیرفته شده باشه در مورد زمان ثبت نام اطلاعاتی داشته باشه؟ چیزی تو سایت ننوشته

رضا
رضا

باسلام دوستانی که قبول شدن ایاامکان جابجایی وانتقال هست یادرتکمیل ظرفیت میشه شهرهای نزدیک محل سکونت انتخاب کردکسایی که اطلاع دارندجواب بدند

نفس
نفس

سلام اگه سهمیه داشته باشید امکان جابجایی وجود داره در غیر این صورت نمیشه

نااااااززززییییی
نااااااززززییییی

سلام
من سهمیه ۲۵ درصدم میشه از تهران مرکزی برم علوم تحقیقات؟

مریم
مریم

سلام
تبریک میگم به همه پذیرفته شدگان..
کسی تربیت بدنی رفتار حرکتی تهران مرکز قبول شده؟
من قبول شدم ولی کسی آگاهی داره میشه این ترم ثبت نام کرد و مرخصی گرفت ..چون میخوام دوباره آزمون بدم واسه روزانه. و شهریه چقدر هستش؟ هرچی تماس گرفتم با دانشگاه پاسخگو نبودن و کسی شماره قسمت ثبت نام را داره؟
تسکر

...
...

سلام
ازدوستان کسی لاهیجان قبول شده ؟
هرچی با دانشگاه تماس میگیرم ، جواب نمیدن
تو سایتشونم هیچ اطلاعیه ای نزدن ؟!

بیتا
بیتا

سلام شما خانوم هستین یا اقا؟ از تهران میرین لاهیجان؟
من چهارشنبه رفتم ثبت نام کردم لاهیجان

محمد
محمد

با سلام خدمت دوستان آیا کسی از دوستان اهواز رشته حسابداری قبول شده نحوه ثبت نام چطوری هستش کسی از دانشگاه پاسخگو نیست با تشکر

مهر
مهر

کسی حسابداری دانشگاه بروجرد قبول شده

منتظر
منتظر

دوستان من دانشگاه رودهن قبول شدم،چجور دانشگاهیه؟از دانشگاههای رده بالا هست ؟بار علمیش چطوریه؟

آزیتا برنامه ریزی درسی
آزیتا برنامه ریزی درسی

منم اونجا قبول شدم؛چه رشته ای قبول شدید و از کدوم شهر هستید؟!

فرهاد
فرهاد

شهریه های ثابت و متغیر را
چرا اعلام نکردن

محسن
محسن

سلام
مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) واحد نجف آباد کسی قبول شده؟
ممنون

علیرضا
علیرضا

بچه ها من بهمن ماه دفاع میکنم و مدرک میگیرم .الان که قبول شدم چیکار کنم ؟باید یک ترم مرخصی بگیرم ؟به دانشگاه باید چی تحویل بدم ؟باید برای مرخصی نصف شهریه ثابت بدم ؟درسته ؟لطفا راهنماییم کنید. با تشکر

کنکوری 1397
کنکوری 1397

سلام، اگه براتون مقدور هست حضوری برید بپرسید و یا حتما تماس بگیرین،
اگه مهر دفاع میکردین موقع حذف-اضافه میرفتین ثبتنام با تاخیر ولی بهمن دیگه خیلی طول میکشه، میشه آغاز ترم دوم دکترا…
فکرنکنم قبول کنن، چون موقع ثبتنام مدرک ارشد و ریزنمرات میخوان و واحد پاس نشده رو قبول نمیکنن.

A
A

کسی اطلاع داره از کجا میشه فهمید که ایا انتخابهای بعدی را قبول شدیم یا نه؟؟

A
A

سلام دوستان تبریک به همگی
کسی هست که یاسوج قبول شده باشه از صبح هر چقدر زنگ میزنم جواب نمیدن، تو ستیت هم بابت ثبت نام چیزی نوشته نشده .

علی
علی

دم دانشگاه سمنان گرم کامل و قشنگ روز و ساعت و فرم و مدارک شده برای ثبت نام

زهرا
زهرا

سلام. ببخشید توی سایت خوده دانشگاه اعلام کردن? منم سمنان قبول شدم. میخوام بدونم کی میتونم برم برای ثبت نام اخه اصل مدرک ارشدم اماده نیست. با تشکر

مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی

دکترهای محترم از دانشگاه خودمون سوال کردم میگن هنوز اسامی قبولی از مرکز واسشون نیومده و این تاریخ که اعلام شده کسی مراجعه نکنه . گفتن اوایل مهر بیاید که اسامی و شیوه ثبت نام و شهریه ها مشخص شده باشه .

احمدي
احمدي

سلام هیچ کس اطلاع داره کلاسهای دکترا مدیریت فناوری اطلاعات علوم تحقیقات چه روزهایی تشکیل میشه

رضا
رضا

سلام به همه. ساری دکتری مدیریت بازاریابی کسی هست؟

عسل
عسل

من همدان قبول شدم نمیدونم حالا بازاریابی ارزش ادامه دادن داره یا نه

م
م

منم همدان بازرگانی بازاریابی قبول شدم. دانشگاه ازاد مدیریت بازرگانی فقط گرایش بازاریابی داره مث اینکه. من زنگ زدم برای ثبتنام گفتن فردا باید اینترنتی ثبتنام کنید و بعدشم بیایید مدارک تحویل بدید یعنی روز بعدش

علی
علی

شما میدونید هزینه هر ترمش امسال چطوره

علی
علی

سلام منم هستم شما میدونید چه روزایی معمولا کلاس دکتری تو ساری برگزار میشه

دريا.ع
دريا.ع

سلام دوستان
من هر چی دانشگاه اراک تماس میگیرم کسی پاسخ نمیده
کسی اطلاع داره ثبت نامش چه تاریخیه؟
من از تهران باید برم ثبت نام
ولی نمیدونم کی هست روز و ساعت ثبت نام
تو سایتش فقط همون اطلاعیه ی اصلی دانشگاه آزاد رو گذاشته همون که نوشته تاریخ ثبت نام ٢٠ و ٢١ هست
ممنون میشم کسی اطلاع داره بهم بگه

راضیه
راضیه

سلام دانشگاه ها از طریق پیامک اعلام میدن .من زنگ زدم پرسیدم

علی
علی

سلام، از همه دانشگاه ها؟

اميرحسين اقتصاد
اميرحسين اقتصاد

منم اراکم چه رشته اى قبول شدى سوالت چیه

M
M

سلام نگران نباشید من اراک تحصیل می کنم، اصولا الان جواب نمیدن؛ یا صب ساعت 8 ونیم زنگ بزنید یا اگر تماس گرفتید وصل کنید به حراست ، حراست جواب میدن و اطلاع هم دارن، در کل نگران نباشید.

مينا_علوم ارتباطات
مينا_علوم ارتباطات

بچه ها علوم تحقیقات هیچ اطلاعیه ای نزده که کی بریم
کسی اطلاعی داره؟؟

شاهین
شاهین

سلام من امروز زنگ زدم معاونت آموزشی واحد علوم تحقیقات. گفتند امروز تو سایت در باره ثبت نام اطلاع رسانی می کنیم

mohamad
mohamad

سلام سایت دانشگاه مشهد)ثبت نامی که گذاشته برای دکتراس؟! چرا نمیشه واردشد؟!؟

شاهین
شاهین

سلام عزیزان تبریک به همتون. کسی از کارنامه ها خبر داره کی میاد؟

الی
الی

بچه ها کسی هست قم قبول شده باشه؟ تو سایت دانشگاهش هیچ خبری از اطلاعیه ثبتنام نیس ..چیکار باید کنیم؟ یعنی فردا حضوری باید بریم؟

میترا22*
میترا22*

تماس بگیر عزیزم ب اموزش دانشگاه یا اداره ثبتنانش

الی
الی

تماس میگیرم اما کسی ج نمیده. به شماها کی گفتن زمان ثبتنامو دانشگاهتون؟

کاربر
کاربر

سلام میترا خانم دانشگاه قزوین ثبت نام را چطوری اعلام کرد .حضوری کی هست

میترا22*
میترا22*

سلام بمن گفت چهارشنبه و پنجشنبه یکی از این 2 روز بیا

مرتضی
مرتضی

سلام . پاسخگو نیستن . فکر کنم باید حضوری بریم

راضیه
راضیه

سلام نه از طریق پیامک اعلام میکنن

دکتر بعد از این
دکتر بعد از این

سلام من قم روانشناسی تربیتی قبول شدم تماس گرفتم روابط عمومی گفت 25 و البته گفت سایت رو چک کنید بعد از ارسال اسامی ارشد و دکتری ثبت نام با هم انجام میدن.موفق باشید.

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان من دانشگاه قم قبول شدم کسى میدونه چجور دانشگاهیه

الی
الی

چه رشته ای؟

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

سلام و تبریک
چه رشته ای

محمد
محمد

دوستان گرامی صبور باشید. اطلاع میدن و تمدید هم میکنن. بدون شک

برق
برق

به میترا فیزیولوژی:
سلام.کجا قبول شدی؟ بیام شیرینیم بگیرم

میترا22*
میترا22*

برق پس قزوین منتظرتم بیا شیرینی بگیر , رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی قبول شدم ک بتونی پیزام کنی خخخ

امیدوار
امیدوار

بالاخره قبول شدی بعد اون همه استرس ، تبریک میگم من همه کامنت هاتو دنبال میکردم ،من فقط دانشگاه شهر خودمون رفتم مصاحبه و قبول نشدم ولی الان اعلام کرده که شما در محل انتخابی قبول نشدید ولی دانشگاه ابهر به شما برای ثبت نمام پیشنهاد می شود یه لطفی میکنی یه اطلاه دقیق پیدا کنی ببینی دانشگاهی که پیشنهاد دادن یعنی قبول شدم هرکی می پرسم یه چیز میگه ،ممنونت میشم

میترا22*
میترا22*

سلام عزیزم ممنون… اره تو پیام دقت کنی خیلی واضح گفته میتونی بری ثبتنام تماس بگیر با اموزش دانشگاه ابهر و تاریخ ثبتنام رو بپرس و برو ثبتنام بازهم مبارکت باشه عزیزم

امیدوار
امیدوار

مرررسی

درس
درس

سلام منم اینجوریه کارم بهم پیشنهاد دانشگاه قم شده واینترنتی هم نمیشه ثبت نام کرد نمیدونم باید چیکار کرد اصلا قبولیم آیا؟

دکتر بعد از این
دکتر بعد از این

سلام من با دانشگاه قم تماس گرفتم روابط عمومی گفت سایت رو چک کنید احتمالا25 زمان ثبت نام هست.

برق
برق

حتما میام میگیرم.

مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی

عزیزان علوم تحقیقات ثبت نامشو کجا نوشته

حقوق
حقوق

من هم متاسفانه تو سایت ش پیدا کردم اطلاعیه ای در این خصوص

محمد
محمد

با سلام من امروز واحد تهران جنوب بودم و گفتن هنوز برای پذیرش دکتری چیزی به ما اعلام نکردن.

ایران
ایران

من هم هفته آینده دفاع دارم ولی گفتن 20,21 شهریور ثبت نام کنید
باتوجه به اینکه نتایج را دیر اعلام کردند ,باید باتوجه به درخواست پذیرفته شدگان
تاریخ ثبت نام را نیز تمدید نمایند .

محمد
محمد

شما خیالتون راحت باشه تا ۳۱ وقت دارید.

کنکوری 1397
کنکوری 1397

سلام، شما مطمئنید؟

علی
علی

سلام.وستان کسی هست که حسابداری قشم یا یکی از شهرهای اصعهان قبول شده باشه بخواهد جابه جا بشه؟؟

Negar
Negar

کسی از ثبت نام دانشگاه قزوین خبر داره که چجوره؟؟ چه روزیه؟ ثبت نام اینترنتی هم داره؟؟

میترا22*
میترا22*

سلام من تماس گرفتم گفتن امروز پیامک میاد واسه هر دانشجو وبعد هم ثبتنام اینترنتی داره و بعدش حضوری

Negar
Negar

مرسی میترا جان اگه خبری گرفتی باز اطلاع بده مرسی

بابک
بابک

سلام با کجا تماس گرفتید ؟ من زنگ زدم گویا خیلی در جریان نبودن . به گروه آموزشی خودمون البته زنگ زدم

حسين
حسين

سوال مهههههم مهم ! من دفاعم میوفته واسه ابان ، یعنى نمیتونم ثبت نام کنم؟؟؟؟؟

پشمک
پشمک

سلام
خبری از اعلام نتایج استعداد درخشان نیست؟

الناز
الناز

سلام
از دوستان کسی مدیریت فناوری اطلاعات نجف آباد قبول شده؟

محسن
محسن

سلام
دوستان کسی مدیریت صنعتی نجف آّاد قبول شده ؟

محسن
محسن

نجف آباد

مجید
مجید

بله من قبول شدم

محسن
محسن

سلام آقا مجید
شما مدیریت صنعتی نجف آباد قبول شدید ؟

زهرا
زهرا

ایا امکان دارد اینترنتی ثبت نام کنیم

مجید
مجید

بله

زهرا
زهرا

من من علوم تحقیقات تهران پذیرش شدم و زمان و فرصت برا ثبتنام خیلی کم هست چون از شهرستان باید بریم لطفا در صورت امکان فرصت ثبت نام رو بیشتر کنید

احمدی
احمدی

با سلام علوم تحقیقات که هنوز تاریخ اعلام نکرده

امیدوار
امیدوار

سلام لطفا یکی راهنمایی کنه من در رشته محل انتخابی قبول نشدم، بهم یه رشته محل دیگه که مصاحبه نرفتم اونجا پیشنهاد شده یعنی باید برم اونجا مصاحبه بدم یا اینکه قبولم ؟

بهار مشاوره
بهار مشاوره

امروز من از قول آقای شاهانی خوندم که انگار باید ثبت نام کنین و بعد برید مصاحبه

Architec
Architec

شما قبول شدین، و می تونید ثبت نام کنید. قبل از رفتن برای ثبت نام، حتما با آموزش دانشگاه معرفی شده تماس حاصل نمایید

امیدوار
امیدوار

خدا کنه اینجور باشه چون اصلا حوصله مصاحبه ندارم ،جایی هست که خبر دقیقشو زده باشن؟

Architec
Architec

شما برای مطمئن شدن صد در صد از این اتفاق باید به آموزش دانشگاهی که به عنوان واحد برایتان پیشنهاد شده تماس بگیرین تا خیالتان بطور کامل راحت شود.

امیدوار
امیدوار

سپاس فراوان از شما دوست عزیز، تماس گرفتم گفتن اسامی بعدظهر امروز به دستمون میرسه

Architec
Architec

سپاس از شما، امیدوارم بهترین ها براتون در سال تحصیلی جدید رقم بخوره.

امیدوار
امیدوار

واقعا سردر گم شدم فاصله ما تا این دانشگاه که پیشنهاد دادن زیاده فرصت هم کم اطلاع رسانی دقیق هم نشده که واقعا قبولم یا نه هر کسی هم یه حرفی میزنه الان نمیدونم چیکار کنم خواهشا اگه کسی خبر دقیقی داره اعلام کنه ممنونم از همه دوستان محترم …

جامعه شناسی
جامعه شناسی

عجبا احتمال زیاد مهم براشون تکمیل ظرفیت‌هاست مصاحبه برای جاهایی ک متقاضی کم بوده شاید نیازی نیست

بهار
بهار

سلام،دوستان من زنگ زدم دانشگاه خوراسگان گفتن به اون تاریخی توی سایت زده توجه نکنید،گفتن ثبت نام اول اینترنتی بعد حضوری هست و طی پیامک خودمون زمان ثبت نام رو اعلام می کنیم..برای کسانی مدرکی از ارشد ندارن هم گفتن یه ریز نمرات معدل یا هرچیزی میشه اسکن کرد تا وقتی مدرک رو ببریم.

Phd
Phd

سلام بهار خانم،یعنی الان باید اینترنتی ثبت نام کنیم بعدا پیامک میاد که چه تاریخی در دانشگاه حاضر بشیم؟ آخه اینترنتی هم user&passمیخواد

مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی

آدرس اینترنتی کجاست ؟

بهار
بهار

نه کلا پیامک میاد هم برای ثبت نام اینترنتی هم حضوری و خود سایت دانشگاه هم اعلام میکنه..دوستانی دفاع نکردن هم نگران نباشن،ازتون تعهد میگیرن میتونید ثبت نام کنید

الف
الف

ممنون بابت اطلاع رسانیتون هنوز که اسامی به دانشگاه تو سایت شماره ملیمو که زدم قبولی ارشدم اومد

راضیه
راضیه

سلام منم دانشگاه خوراسگان قبول شدم.رشته شما چیه؟؟؟

الف
الف

امروز رفتم دانشگاه گفتن خودشون با پیامک اطلاع میدن ولی اطلاعی از زمان دقیق ثبت نام نداشتن گفتن هنوز لیست قبولیها به ما اعلام نشده

مجید
مجید
درس
درس

سلام دوستان من الان که وارد سایت قم میشم میگه ثبت نام شده ای به این اسم نداریم یعنی چی باید چیکارکنم واینکه هفته بعد دفاع میکنم چه ریز نمرات اینا هیچی بهم نمیدن ممنون میشم راهنماییم کنید

مجید
مجید

من نجف آباد قبول شدم تماس گرفتم با دانشگاه گفتند فردا داخل سایت دانشگاه ثبت نام کنید نیاز به حضور نیست.

محسن
محسن

چه رشته ای قبول شدید؟

مجید
مجید

فناوری اطلاعات

سارا
سارا

دوستان کارنامه کی میاد؟ اگر تراز لازم انتخاب های بعدی رو اورده باشیم میتونیم اونا رو بریم؟

فاطمه
فاطمه

سلام وتبریک به همه شما که قبول شدید خوش بحالتون من قبول نشدم بچه ها اگه کسی معماری بوده و قبول شده میشه منابعی که خونده رو بگه .سپاس

دکتری
دکتری

سلام، دوستان تخفیف سهمیه رزمندگان امسال اعمال میشه؟ کسی خبر داره به منم بگه.ممنون

میترا 22*
میترا 22*

بله اعمال میشه

هادی
هادی

سلام- شما خبر داری اینترنتی ثبت نام میشه یا نه؟

امیرحسام
امیرحسام

سلام دوستان…چرا توپنل من فقط مشاهده انتخاب رشته است ونتایج نمایش داده نمیشود وبارها امتحان کردم جواب همان است

رزرو
رزرو

با لپ تاپ امتحان کنید
دیروز دوست منم ک با موبایل چک میکرد همین مشکلو داشت من براش با لپ تاپ چک کردم اوکی شد

عمرانی
عمرانی

سلام دوستان..من قبول شدم ولی دفاع ارشدم فرداست.باید چیکار کنم؟؟

الهام
الهام

فردا دفاعتون رو انجام بدین ان شالله دفاع خوبی داشته باشید بعد برای ثبت نام از اموزش نامه بگیرید تا نمره تون نهایی میشه

B
B

با سلام و احترام بنده دکتری آزاد پذیرش شدم اما به دلایلی هنوز برای پایان نامه دفاع نکردم آیا میشود بعد از دفاع برای ثبت نام اقدام کنم؟

1414
1414

سلام دوستان ثبت نام دانشگاه آزاد کی هست اگر کسی اطلاعی دار لطفا بگه؟

فرهاد حقوق عمومی
فرهاد حقوق عمومی

دوستان سلام. من سال فارع التحصیلی ارشد رو بجای 94 اشتباها 93 نوشتم. الان قبول شدم ؛ در زمان ثبت نام ممکنه برام مشکلی پیش بیاد ؟

گیلدا
گیلدا

خیر

صفا
صفا

سلام دوستان..من واحد تهران مرکز قبول شدم ولی قسمت دانشجویان جدیدالورود که وارد میشم و کملی و نام پدر رو که وارد میکنم پیام میاد که داده ای یافت نشد..میدونید علت چی هست؟؟ممنونم میشم دوستان راهنمایی کنن که ثبت نام به چه شکلی؟اینترنتی یا حضوری؟ممنونم از لطفتون..موفق باشید

لیلا
لیلا

با سلام کسی میدونه شهریه کل دوره علوم انسانی علوم تحقیقات چقدر میشه ممنون میشم جواب بدید.خیلی نگرانم .

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام.
حدود ۱۰۰ تومن.

مينا_علوم ارتباطات
مينا_علوم ارتباطات

۱۰۰ برای فنی مهندسی هست
برای انسانی تقریبا ۶٠ در میاد

مينا_علوم ارتباطات
مينا_علوم ارتباطات

بچه ها برای ثبت نام باید حضوری بریم ٢٠ و ٢١ ام ؟؟
و اینکه مشخص هست کیا باید ٢٠ ام برن کیا ٢١ ام ؟

مجید
مجید

من تماس گرفتم گفتند فردا تو سایت ثبت نام کنید نیاز به ثبت نام حضوری نیست.

معماری
معماری

سلام دوستان لطفا اگر کسی اطلاع داره جواب بده برای من نوشته شده باتوجه به اینکه امتیاز لازم رو در رشته محلهای انتخابی کسب نکردین میتونید برای ثبت نامم به رشته محل پیشنهادی دانشگاه مراجعه کنید این یعنی چی؟

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام.
یعنی در هیچکدام از انتخابهایتان پذیرفته نشدید و دانشگاه با توجه به ظرفیت خالی در بعضی واحدها،واحدی را به شما پیشنهاد می کند.در انتخاب دانشگاه پذیرفته شدید.به علت نبود تکمیل ظرفیت از سوی دانشگاه آزاد این روش قدیمی و البته کارآمد که ویژه کنکور آزاد کارشناسی سالهای گذشته بود استفاده شده

امیر
امیر

من ریز نمراتم تایید شده نیست چه کنم ؟

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

سلام.
اهمیتی ندارد.اکثرا ندارند.دانشگاه فعلی از دانشگاه قبلی درخواست می کند و ارسال می کنند.

لیدی
لیدی

لیدی

سوال فوری و مهم
دوستان تو سایت دانشگاه نوشته دانشجویان جدیدالورد شهریه ثابت را حتما باید نقدی پرداخت کنند از طریق سایت امکان پذیر نیست . یعنی 10 میلیون با خودمان پول ببریم ؟ تو رو خدا جواب بدین

امیر
امیر

کارت میکشید

بهار
بهار

من امکانش واسم نیست برم دانشگاه بگیرم سایتتم نمیده اخه

بهار
بهار

مگه شهریه ثابت ۱۰ تومنه؟

صبا
صبا

نه بابا میگن فنی۶انسانی۴
حالا یکم اینور اونور

علی
علی

شهریه ثابت که 10 تومان نیست .

علی
علی

شهریه کل 10 تومنه البته رشته به رشته فرق داره نه شهریه ثابت کمتره

مجید
مجید

رشته تحصیلی
تعداد واحد
شهریه ثابت (ریال)
شهریه متغیر (۸ واحد نظری)(ریال)
شهریه ثابت و متغیر(ریال)
فنی و مهندسی
۸ واحد نظری ۷۴.۶۱۶.۳۰۰ ۳۹.۸۷۹.۶۷۵ ۱۱۴.۴۹۵.۹۷۵
علوم انسانی
۸ واحد نظری ۴۹.۸۹۳.۵۲۵ ۳۹.۸۷۹.۶۷۵ ۸۹.۷۷۳.۲۰۰

هادی
هادی

سلام- نه معمولا نصف شهریه ثابت میگیرن بسته به رشته اونم

بهار
بهار

دوستان واسه ثبت نام اینترنتی باید حتما مدرک ارشد ارائه بدیم چون من ندارم حتی گواهی‌.ثبت نام اینترنتی کی شروع میشه

لیدی
لیدی

ریز نمرات. گواهی معدل کافیه

سعیده
سعیده

میگم من هفته دیگه دفاع می کنم. تکلیفم چیه؟؟؟ برای مدرک ارشد

صبا
صبا

مثل منی تا۳۱هیچچچچج مشکلی نداره