//سهمیه 10 درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری 98

مدرسان شریف

سهمیه 10 درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری 98

در هر یک از رشته محل های دارای پذیرش در آزمون دکتری 98، 10درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت برای مربیان رسمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی و تخصصی ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 1389/1/29 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اسلامی»، ده درﺻﺪ (10%) ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن  رسمی قطعی و ﻳﺎ رسمی آزمایشی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ (80%) ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد آزمون دکتری 98، اﺧﺘﺼﺎص می ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻟﺤﺎظ میﺷﻮد.

  • داوﻃﻠﺐ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮبی در ﺻﻮرتی میﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﺪ، ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ مربی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی، از ﻃﺮف آن داﻧﺸﮕﺎه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  

سهمیه 10 درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری 98
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۹-۹ ۰۰:۰۸:۵۵ +۰۳:۳۰۱۱ آذر, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۴ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سحر
سحر

واقعا حق التدریسا همه جا بهشون ظلم میشه

نیکا
نیکا

یعنی حق التدریس ها سهمی ندارند….؟؟؟؟؟

mary
mary

آخه به حق التدریس پول میدن که بیان شهریه اش هم بدن

هادی
هادی

خیلی بد تبعیض بایست سهمیه مربیان برای مربی های پیمانی هم لحاظ گردد.