در هر یک از رشته محل های دارای پذیرش در آزمون دکتری 98، 10درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت برای مربیان رسمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی و تخصصی ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 1389/1/29 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اسلامی»، ده درﺻﺪ (10%) ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن  رسمی قطعی و ﻳﺎ رسمی آزمایشی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ (80%) ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد آزمون دکتری 98، اﺧﺘﺼﺎص می ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻟﺤﺎظ میﺷﻮد.

  • داوﻃﻠﺐ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮبی در ﺻﻮرتی میﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﺪ، ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ مربی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی، از ﻃﺮف آن داﻧﺸﮕﺎه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  

اینستاگرام آزمون دکتری